Ngu Y�n

 

Kiến: Thy G�?

 

 

tản mạn

 

L�c c�n nhỏ, t�i rất t� m� t�m hiểu về kiến. Kiến đủ loại đủ m�u. Sau vườn nh�, một thế giới kiến do t�i đ�o h�o đắp lũy. X�y cất đụn c�t, bắc cầu, tạo những con đường xuy�n sơn như H�n T�n x�y San Đạo. T�o Th�o l� lũ kiến Riện, nhỏ con m� đ�o để. Nh� H�n l� lũ kiến Lửa Đỏ. Dũng m�nh. Hay chết v� tổ quốc. Kiến Lửa V�ng l� phe T�n Ng�. Rất ki�n l�, chiến đấu kh�ng thua g� l�nh của Lưu Huyền Đức.

 

Sau những giờ tan trường, những ng�y nghỉ học, kh�c với c�c bạn đồng tuổi, t�i th�ch ra sau vườn nghi�n cứu binh thư chiến trận với kiến. Tự cho m�nh l� Khổng Minh. Sau n�y, bất cứ l�c n�o nhớ lại �ng Khổng Minh Con, t�i cũng c� cảm gi�c vừa ngu vừa tức cười vừa ngậm ng�i vừa thơ mộng.

 

Thuở đ�, �ng Khổng Con rất đam m�. Nhịn cơm. Đội nắng. Ăn cắp đường, mật ong v� gạo của m� để l�m mồi cho kiến đ�nh nhau. Chiến tranh v� lợi l� nguy�n tắc bẩm sinh v� tự nhi�n. C� kh�c chăng l� kiến kh�ng biết nh�n danh d�n chủ, c�ng b�nh, t�n gi�o, đạo đức để đ�nh nhau với hai chữ ch�nh nghĩa. Khổng Minh nh�n danh nh�n nghĩa để đ�nh T�o Th�o. T�i nh�n danh gi� trị để ch� thơ mới thơ cũ. Vợ t�i nh�n danh chung thủy đ� l�m t�i xi�u l�ng chừa th�i trăng hoa. Hay dở kh�ng ai biết r�. Chỉ biết con người th�ch nghe những lời ph� phiếm để ti�u pha cuộc sống ngắn ngủi n�y. Người kh�n l� người biết nh�n danh đ�ng l�c đ�ng thời. Người dại l� người th�ch nghe nh�n danh kh�ng đ�ng thời đ�ng l�c. Người ngu l� người kh�ng biết nh�n danh hoặc nh�n danh trật lất. Ngu nhất l� người lật tẩy nh�n danh. Người lật tẩy vừa mộ phạm kẻ hiền sĩ (d� giả mạo hay thật), vừa x�c phạm đến đ�m đ�ng đang ngưỡng mộ kẻ nh�n danh. Đ�m đ�ng rất sợ bị lừa. �t ai chịu nhận m�nh bị lừa. Chỉ tại số mạng th�i. Đ�m đ�ng sẽ nhất quyết b�nh vực ng�i hiền sĩ kia v� đ�m đ�ng l� kh�n ngoan, l� quyền lực, l� đa số, l� từ chối sự thật. Đ� l� l� do ch�ng ta c� qu� nhiều những con kiến Đen.

 

Khi t�i bắt đầu nu�i kiến Đen, t�i hiểu được thế n�o l� ma gi�o. Kiến Đen ch�n cao, chạy nhanh, khoẻ mạnh, ngửi được m�i đường mật xa hơn c�c loại kiến kh�c. Một m�nh c� thể v�c một hạt gạo phi h�nh về sơn động. Trong khi một chục con kiến Riện l� la chưa xong một hạt nhỏ. Kiến Lửa tuy v�c nỗi nhưng đi chậm. Những kiến lửa chiến sĩ kh�ng truy tầm mồi. Họ chuy�n chiến trận như đo�n qu�n của Quan C�ng. Khi vừa bắt được m�i vinh hoa ph� qu�, kiến Đen ơi ới gọi nhau. R�u chạm r�u. L�ng t�u t�t. Cả đ�m lăng xăng cuốn theo chiều gi�. Bu v�o gạo cơm, đường mật, khi�ng chạy. Nhưng nếu những loại kiến kh�c đ� c� mặt trong v�ng thực phẩm, kiến Đen sẽ kh�ng tham chiến. Lu�n lu�n chờ đợi, ngư �ng thủ lợi. Chờ cho hai phe kiến đ�nh nhau tơi tả. Khi sơ hở, một v�i ch�ng kiến Đen cao cẳng nhảy v�o. Bưng một hạt, quẹt một miếng, rồi cao bay tẩu tho�t.

 

Kiến Đen rất nh�t, chỉ được c�i tướng cao r�o, đen b�ng tr�ng dễ sợ. Kh�ng đối đầu với địch thủ. Vạn bất đắc dỉ, khi phải đ�nh nhau, kiến Đen tỏ ra kh�n ngoan v� c�ng. Kh�ng theo c�ch thức so c�ng b�nh thường của c�c chiến binh ki�u dủng. Thoạt đầu, Đen cũng đối mặt với Lửa. Khi Lửa nhe c�ng tiến tới, Đen quay m�ng lại. Chỉa c�i đ�t v�o mặt Lửa. C�i đ�t nh�n nhẩy, khi�u kh�ch. Tr�ng thấy l� nổi đi�n liền. Lửa nh�o tới cắn c�i đ�t. Ngay v�o l�c đ�, Đen xoay người lại, cắn v�o eo của Lửa. Eo l� nơi đầu m�nh nối với bụng v� đu�i. L� nơi hiểm yếu nhất của kiến. Đen thường rất th�nh c�ng. Bỏ chạy để lại Lửa đang chia l�a th�n thể. Đầu b� đường đầu. Đu�i b� đường đu�i. Cả hai đang n�u k�o một ch�t sinh tồn. Kiến Lửa �t khi đối ph� được kiến Đen. Rượt kh�ng kịp. So c�ng hay bị lừa. Trong thi�n hạ, c� mấy anh h�ng thắng được tiểu nh�n. Anh h�ng tự th�n thường l� kẻ thất bại. Ải giai nh�n thường kh�ng qua nổi. Cửa gian t� bị nhốt mở kh�ng ra.

 

Thi�n bất dung gian. Trời sinh T�o Th�o đ�u phải để gi�p Khổng Minh đi v�o sử s�ch. C� T�o Th�o để đối ph� biết bao kẻ gian t� kh�c. Kiến Riện trị kiến Đen l� kỳ ph�ng địch thủ. Kiến Đen chạy nhanh. Kiến Riện b� chậm. Đen to lớn. Riện nhỏ nhoi. Vậy m�, kiến Riện phục k�ch kiến Đen hết sức ngoạn mục. Khi tranh mồi, Đen thường cao cẳng chạy lẹ n�n nhảy v�o v�c thức ăn rồi đ�o tẩu. Bầy kiến Riện đ�i l�c ngẩn ngơ nh�n kẻ gian ra đi kh�ng m�ng ph�p luật. C� lẽ đ� qu� nhiều lần chịu đựng, Riện t�m ra một c�ch chận đứng kẻ gian. Mỗi con kiến Riện b�m v�o mỗi ch�n của kiến Đen. Khiến Đen kh�ng dễ d�ng b�n tẩu. Rồi bầy kiến Riện x�m lại, k�o c�c ch�n kiến Đen. Đen đ�nh ng� xuống nằm bẹp. Một đ�n Riện cảm tử kh�c leo l�n người kiến Đen. Vừa cắn vừa ch�ch những nọc độc b� nhỏ cho đến khi kẻ gian hấp hối�.�ng Trời quả l� kẻ giỏi to�n học. Đ�n kiến Riện lu�n lu�n nhiều hơn đ�n kiến Đen.

 

T�i m� nhất l� l�c hai con kiến lửa so c�ng, một V�ng một Đỏ, nhất l� kiến tướng, c� c�i đầu thật lớn, bốn c�i c�ng mở ra như bốn lưỡi đao. Tr�ng h�ng dũng v� oai phong. Hai tướng đ�nh nhau bất cần th�n thể. Cắn nhau đứt tay, đứt ch�n, đứt m�nh, g�y c�ng. Bỏ x�c cong queo, kh�ng hề l�i bước. Kh�ng chỉ l� tướng. L�nh đ�nh nhau cũng bỏ x�c d�y cộm tr�n chiến trường. Sau mỗi trận đ�nh lớn, kiến hai b�n �m nhau d�nh cục, chết la liệt. Hai con c�ng ch�ch nọc độc. Hai con c�ng cắn chết nhau. Thi�n địa đồng tử. T�i đ� c� nhiều lần vớt x�c kiến, bỏ v�o l�ng tay. Cảm gi�c nh�m nh�m, xảm xảm, �m �m, nhẹ hẫng tạo n�n một ch�t b�i ng�i. L�c đ�, t�i c�n qu� trẻ để thương đời, x�t người. Nhưng cảm gi�c giống như xem phim cao bồi m� vai ch�nh bị bắn chết.

 

Xem kiến c� kỹ thuật ri�ng. C�i xuống thật gần, nh�n cho r� nhưng phải n�n thở. Nếu thở v�o, kiến sẽ bỏ chạy. Lạ l�ng, gi� lớn bao nhi�u, kiến vẫn đ�nh nhau cho đến chết. Một hơi thở nhẹ nh�ng, kiến bỏ chạy ngay. Phải chăng hơi thở của người h�i h�m?

 

T�i thường lấy vải bịt mũi v� miệng khi xem kiến.

 

Kiến đ�nh nhau c� chiến lược chiến thuật r� r�ng. L�ng y�u nước rất cao. Khởi đầu trận chiến l� do �ng Trời rải gạo, rải cơm, d�ng đường mật dẫn dụ hai tổ kiến ở kh� xa nhau. V� cơm �o, v� bộ tộc Th�nh C�t Tư H�n cũng phải vượt sa mạc v�o Trung Nguy�n t�m thực phẩm. Những con kiến đi t�m thực phẩm kh�ng c� nhiệm vụ đ�nh nhau. Ch�ng đi dọc theo con đường định mệnh v� gửi đồng bọn về tổ để gọi th�m tiếp vận. Ch�ng h�n hoan k�o mồi... N�o biết đ� l� � Trời, l�ng người. Cho đến l�c hai b�n gặp nhau. Kiến d�n vội v�ng truyền tin về qu� nh�. Một v�i cuộc đụng độ, �m nhau lăn c�, kh�ng đủ ti�u chuẩn v� thuật. Trong khi đ�, từ mỗi ổ kiến, ph�t xuất một đo�n binh tinh nhuệ. Khi hai chiến đo�n n�y gặp nhau. B�i chiến trường c�ng l�c c�ng lan rộng. Binh sĩ hai b�n tiếp tục đổ v�o. Phe n�o thắng thế, lập tức tr�n về ph�a tổ b�n kia. Hay một điều l� kiến kh�ng bao giờ sử dụng hết binh lực một lần. Ph�ng thủ ở qu� nh� lu�n lu�n c� một đội binh h�ng hậu. Mỗi khi đich qu�n đến gần thủ đ�, từ trong cửa lỗ nhỏ x�u, �n �n tr�n l�n như nước d�ng tr�o. Một đo�n l�nh cảm tử tỏa ra như nước s�ng d�ng tr�n biết bao giờ t�n. Đẩy lui qu�n th� về ph�a xa. C� khi say men chiến thắng, rượt theo qu�n th� cho đến xứ sở của họ. Để rồi từ trong thủ đ� của địch, binh lực ph�ng thủ lại giải v�y đất nước trước gọng kềm của ngoại x�m. Lạ l�ng, trận chiến cứ như vậy k�o d�i. Kh�ng hiểu kiến ở đ�u m� nhiều qu�. H�nh như chưa bao ngờ t�i được chứng kiến cảnh kiến mất nước nh� tan v� chiến tranh. T�i đ� từng tham dự v�i trăm trận lớn nhỏ của đủ mọi loại kiến. Kiến n�o cũng anh h�ng. Nếu kh�ng c� một trận mưa hoặc m� ra tưới vườn, trận chiến của kiến kh�ng c� giờ chấm dứt. Hai b�n đ�nh nhau cho đến l�c kiệt quệ rồi tự động hưu chiến. Mạnh ai nấy hồi hương. Bỏ lại x�c kiến h�ng h� sa số dọc theo con đường thực phẩm. Kiến chết thường nằm cong. Thường l� chết ch�m. Bạn th� �m nhau lẩn lộn. Số lớn kh�c chết kh�ng to�n th�y. Đầu m�nh chia l�a. Th�n rớt b�i đ�ng m� đầu g�c b�i t�y.

 

Nếu t�i l� người b�y ra cuộc chiến, t�i sẽ kết th�c bằng c�ch thổi những hơi h�i th�i v�o chiến trận. Đang đ�nh nhau hăng h�i, kiến bỏ chạy c� cờ. Tiếc rằng hơi thở �ng Trời kh�ng h�i để thổi v�o những trận đ�nh tan hoang nh�n mạng của đất nước t�i.�

����������


photo:Challiyan

 

Ở xứ Hoa Kỳ, ngồi xem kiến đ�nh nhau l� việc kh� tưởng. Ai c� thời giờ n�y? Ai c�n th� vui n�y? Chủ Nhật, ngồi một m�nh ở vườn sau nh�, t�nh cờ thấy hai con kiến �m nhau. Kiến Bốc Lửa, fire ant. T�i ngạc nhi�n, chưa bao giờ được thấy kiến đ�nh tay đ�i. C�ng một giống, chắc hai anh n�y c� chuyện g� x�ch m�ch. T�i chạy v�o nh� lấy khăn tay bịt mũi miệng, t�m c�i k�nh l�p ra nh�n cho r�. Một trời tuổi thơ trở về trong t�i. Kiến, thấy kiến, thấy chiến tranh, thấy mưu lược, thấy an b�i định mệnh, thấy chết, thấy s�i động nh�n sinh, thấy ước mơ cuồng nộ, thấy Khổng Minh Con nay đ� gi� h�o�.Chỉ một tho�ng th�i, thấy cả đời n�y v� đời sau.

 

Theo d�i hai con kiến Lửa cắn nhau. Ch�ng so c�ng nhưng đ�i r�u lại quấn v�o nhau. Ch�n cẳng rối r�t t�m nhau. Chừng n�y tuổi, t�i mới biết, kiến cũng y�u nhau. Gỡ khăn tay ra, t�i thử thổi nhẹ nhẹ v�o cặp t�nh nh�n. Kh�ng ăn thua g�. Y�u nhau tam tứ n�i cũng tr�o, s� g� ch�t hơi th�i.

 

T�i đứng dậy đi v�o để y�n cho đ�i t�nh nh�n.

 

Ngu Y�n �

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

  

� 2008 gio-o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� ������

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.