Ngu Y�n. Ch�m Thơ Tết Canh Dn

 

Chiều 30

 

30 Tết

G� l�n m�n ảnh

Số 30 l�ng đ� 60

Thơ lặng thinh run hương mai thoảng

Nhạc �m hồ xuy�n r�o thầm s�u

B� gi� ơi

Xu�n h�m nay chồng l�n xu�n qu� khứ

Lớp lớp d�y theo nếp mắt� nhăn

Nh�n hạt dưa răng t� t� nh�t

Mức rực m�u phơi phới đường cao

Quần �o mới che th�n đ� cũ

Đường đi ra hoa nở tiễn đưa người

Tết năm nay cuối c�ng hay tiếp tục

Thơ chững chờ chưa biết trả lời sao

B� gi� ơi

Cho d� ai đi trước

Sẽ chờ nhau

V�i bước rồi nắm tay

 

Chiều cuối năm uống ly rượu hỏi

B� gi� ơi

Phải l�m� g� cho� hết ch�t đời sau? (*)

- Ta sẽ bắt nhau l�c Giao thừa

 

������������������������������������������������ (*) Nh�i thơ Cao Tần

 

 

Giao Thừa

 

Đến giờ bắt nhau

M�nh� ơi, k� chiếc g�� cau

Mền trầu l�t rộng nghinh cầu cựu nương

Cựu lang động đậy nh�n nhường

Hỏi m�nh c�n c� dễ thường như xưa?

Tr�i

Bơi

Thả

Quấn

- Dạ chưa

 

Nhảy

�m

Gh�

Đẩy

-Dạ chưa

 

Nằm

Ngồi

Lăn

Đứng

- Dạ chưa

 

Ph�o xu�n đ�nh nổ Giao thừa m�nh ơi

 

 

Chưa Mồng Một

 

M�a h� kh�ng gặp người đi trước

M�a thu kh�ng thấy kẻ đi sau

M�a đ�ng lạc giữa người đ�ng đảo

Xu�n n�y biết c� ai đi c�ng

 

Đồng hồ nh�ch từng ph�t

Kỷ Sửu qua Canh Dần

Ta� nh�ch từng v�t

 

Thấy ng�y th�ng v� t�m

Muốn n�u chậm

C�n� việc chưa l�m

Định mệnh lạnh l�ng thong dong

 

G� b�i thơ Mồng Một

Chữ d�nh v�o năm qua

Thơ hay kh�ng c�n sống

Bối rối hồi sinh

Thơ lo� l�n đột quỵ

Chết rồi thanh thản g�:

 

Mai trẻ hơn người

Hoa� đẹp hơn

Rượu cũ hơn người

Rượu ngon hơn

Ngồi� ngửi� hương Mai

Uống rượu sớm

Đ�m sắp qua ng�y

Ta� thấm hơn

 

 

Tạp Ghi Tết Canh Dần

 

Muốn đập con muỗi

Thượng đế giơ tay cao

Tha� con muỗi bay

Thượng đế hạ tay xuống

Từ t�m nổi c�i mụt

 

 

Tạp Ghi Tết Canh Dần

 

Con cọp tr�o l�n gi�

Theo m�y 12 năm

Cọp h�a th�n v�n cẩu

Mưa xuống biển d�u ch�m

B�y giờ cọp trở lại

Oai h�m trong nghi ngại

C� g� nghĩ kh�ng ra

Chung qui� cọp đ� gi�

 

 

Mồng Một

 

Mồng Một l�n ch�a viếng Ch�a

Ch�c� Ch�a một ng�y tho�t nạn đ�ng đinh

Đầu năm ch�c Ch�a về nhập� thế

L�u rồi nh�n loại đ� đổi thay

Du Gi�, Ph� R� nhiều v� số

Phi La T� kh� kiếm v� c�ng

Con qu� gối sau h�ng thần lơ l�o

Hỏi trời t�n thật l� g�?

 

Mồng Một đi nh� thờ thăm Phật

Ch�c Phật đầu năm được phật th�m

Thi�n hạ ph�t tu nhập triền th�y thủ***

B�n bu�n vẫn tấp nập tương t�n

Con đốt nhang

Hỏi rằng

- Th�ng tay vi�n m�n dục l� ch�n tu?

 

 

Mồng Một Rưỡi

 

S�ng chiều

Người đến người đi

Người thăm người ch�c

Thường khi người cười

Ch�c nhau kh�ng mất tiền lời

Lựa lời m� ch�c cho trời mua vui

Mỗi người n� lệ h�n xui

 

Mồng Một

Ch�c

Ch�c

Luy�n thuy�n

Sức khỏe, hạnh ph�c, bạc tiền, c�ng danh

Ch�c hay đ�ng

Phải tranh gi�nh

Hạnh ph�c, sức khỏe,� c�ng danh,� bạc tiền,

Suốt năm tranh đấu li�n mi�n

Ch�c chi mệt qu�

Hữu duy�n

Gi�u ngh�o sướng khổ

Xin phiền kiếp sau

 

Mồng Một

T�i xin ch�c t�i

Hai tay nắm chặt chữ TH�I

Nhẹ nh�ng để xuống chữ T-�-I

Giữ lại chữ� H

Bu�ng xu�i chữ ĐỜI

Ch�c th�nh sứ mệnh vui chơi

Lượm th�m hai chữ lỗ lời T-Ơ

 

Ngu Y�n

 

*** Nhập triền th�y thủ: Đi loanh quoanh trong phố chợ, hai tay bu�ng th�ng, d�ng thong dong. Ở giữa đ�m đ�ng m� kh�ng l�m g� cả. � n�i c� th�i độ v� vi. �Th�y thủ� l� chữ trong kinh Thủ Lăng Nghi�m quyển 2 n�i về th�i độ của Phật. Lời b�nh về tắc thứ 2 của B�ch Nham Lục cũng tả cảnh �ngũ tổ ti�n sư thường th�ng tay v�o chợ để giảng đạo�, giống như người c�u c� m� d�ng lưỡi c�u thẳng, v� đ� l� phương ph�p gi�o h�a tối cao. Chữ �nhập triền th�y thủ� xuất hiện sớm nhất c� lẽ trong Tổ Đường Tập quyển 2, qua b�i t�n của Tịnh Tu Thiền Sư ở chương �m Dạ Đa. Thập Huyền Đ�m của Đồng An, mục Hồi Cơ, cũng thấy viết: �Phi mao tải gi�c nhập triền lai� (Kho�c l�ng đội sừng đi v�o phố), nhưng đ� l� n�i về chuyện sinh ra l�m th�n tr�u.
Nguồn:: http://www.erct.com/2-ThoVan/NNT/Thap_Nguu_Ddo-Phan-1-1-10-Thongtayvaocho.htm

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2010

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.