Lời Bằng Hữu

�N�n c l� Ngu Y�n�Thư của nh� thơ Vũ Quỳnh Hương� gửi ng�y 24 th�ng Gi�ng năm 1995

Kg anh Ngu Y�n,

����������� Đ� nhận tập thơ mới anh gửi cho.

Xin c�m ơn anh đ� c� l�ng nhớ tới. Xưa nay người ta chỉ biết c� �ng Lu�n H�an l�m thơ ca tụng vợ, nay lại� được xem �ng Ngu Y�n y�u vợ say đắm, y�u suốt trăm năm chưa thỏa. Theo t�i, đ�y l� một khuynh hướng �đi l�n (hướng thượng) của� nền thi ca hải ngoại. Ước g� tất cả đ�n �ng tr�n đời đều y�u vợ như vậy th� mặt đất sẽ đẹp đẽ biết bao nhi�u.

Một lần nữa , xin c�m ơn anh

Sanjose , Cali.

 

Thư của nh� văn Nguyễn Mộng Gi�c gửi ng�y 27 th�ng 11 năm 1985

����������� Ti�n th�n,

Mấy lần trước gửi thư cho Phụng, cuối thư gửi lời thăm Ti�n như � một nh�n vật phụ�. Nay th� phải gửi cho Ti�n như nh�n vật ch�nh , v� điều l�u nay t�i v� �ng V� Phiến vẫn đo�n đ� được x�c nhận. khi đăng b�i Chiều nhậu chả gi� ở Houston, �ng V� Phiến bảo người l�m thơ chắc chắn l� d�n B�nh Định, v� c�i kiểu viết � r�ng b�nh tr�ng � th� kh�ng thể c� ở d�n� kh�c�..

����������� D�n B�nh Định lầm lẫm nhưng ưa �chơi bạo� vụng về bề ngo�i m� th�m bề s�u. Mong l� Ti�n chịu kh� để tung ra c�i g� d�i hơi về thơ . Gửi lời thăm Phụng ( lần n�y bị l�m nh�n vật phụ , đừng buồn ) .

Westminster , Cali

 

Thư của nh� văn Thế Giang gửi ng�y 21 th�ng 5 năm 1987

Anh Ngu Y�n mến,

Nhận được tập thơ � H�a ra n�t chữ l�n đ�ng quẩn quanh �đ� l�u, m�i đến h�m nay mới viết cho anh� được . Lỗi n�y thật nặng, nhưng vẫn mong anh vui l�ng bỏ qua cho.

����������� Cầm tập thơ trong tay t�i rất ngạc nhi�n v� x�c động,vội đọc ngay trong những khoảng trống thời giờ hiếm hoi, giữa những bận bịu sinh kế v� viết l�ch. Định sẽ viết cho anh ngay mỗi khi đọc được những c�u th�ch th�, nhưng�.

� ��������� Anh Ngu Y�n mến , t�i sinh ra v� trưởng th�nh ở miền Bắc n�n �t c� dịp thưởng thức thơ văn miền Nam. Về sau ,thỉnh thoảng được nghe nh� t�i đọc cho nghe v�i c�u thơ của B�i Gi�ng v� Ho�i Khanh,t�i tr�n mắt ngạc nhi�n . Nay được đọc thơ anh, t�i v� c�ng th�ch th� t�m lại c�i ngậm ng�i thơ mộng của Ho�i Khanh , c�i l�ng mạn ng�ng ngh�nh của B�i Gi�ng v� nổi l�n tr�n cả l� c�i nghịch ngợm ,mai mỉa của Ngu Y�n. T�i y�u th�ch kh�ng kh� man m�c ngậm ng�i của con người bị lỡ chuyến t�u đời :

������������ Rồi s�ng chảy nước xu�i về biển cả

������������ anh lớn kh�n v�o lơ lửng trong đời

������������� thơ mỗi tuổi mỗi thời th�m se sắt

��������� ����t�m hồn anh dần cũng đ� r�ch bương

������������� c� đ�i l�c nhớ về d�ng s�ng cũ�

������������� l�ng m�nh mang theo hơi gi� hương b�n

������������������������ ( Nhớ về con s�ng Thị Nại )

���������� ���Căn ph�ng số 30 đường Ng� Quyền

���������� ���vẫn c�n trong l�ng người l�nh trẻ ngo�i trận bi�n

��������� ����đ� ch�n v�o hai ng�i mộ ở nghĩa trang qu�n đội

���������� ���đ� mất theo x�c người l�nh Hạ L�o

���������� ����c�n g�i trong t�nh y�u của v�i thiếu nữ

������������ ��v� tỏ mờ trong l�ng người viết như chi�m bao

��������������������������� ( Những qu�n l�ng vội v�ng )

������������������� Em c� biết

���������������� ���V�o đời chỉ một lần

� ������������������Đ� lỡ ra kh�ng bao giờ trở lại

���������������������������� �( Xin đọc b�i thơ n�y to tiếng )

����������� Cảm ơn anh nhiều về tập thơ . Rất tiếc chưa được quen biết anh, nhưng � duy�n tri ngộ �đ� đến qua tập thơ n�y.Th�n ch�c anh khỏe v� th�nh c�ng. Kẻ mến mộ�

Dortmund, Germany

 

Thư của nh� thơ Đỗ Qu� To�n gửi ng�y 2 th�ng 11 năm 1988

�� �������� Anh Ngu Y�n th�n mến,

��� ������� Cảm ơn anh đ� cho hai tập thơ. Th� thật t�i chỉ mới đọc thơ anh v�i ba năm gần đ�y,v� trước đ� t�i �t nhận được s�ch b�o từ b�n Mỹ. Đọc thơ anh t�i rất th�ch . Đ�ng l� tiếng thơ mới ! Thơ đẹp v� thoải m�i, lạ m� giản dị . T�i đang đọc đi đọc lại để coi c� thể viết một v�i nhận x�t xuống giấy hay chăng. Th� thật t�i rất d� dặt khi viết, nhất l� viết về thơ.

����������� T�i c� đọc một số b�i viết của anh về thơ� tr�n b�o Người Việt v� Văn Học .T�i chắc anh cũng n�n in chung c�c b�i đ� lại th�nh một cuốn s�ch. Một cuốn s�ch như vậy rất cần , rất hửu �ch cho độc giả, để họ hiểu thơ v� nhận thơ một c�ch dễ d�ng hơn.

�� �������� Hy vọng sẽ c� ng�y anh l�n Montreal . M�a Xu�n v� m�a thu ở miền n�y rất đẹp.

 

Thư của nh� thơ Lu�n Ho�n gửi ng�y 19 th�ng 7 năm 1988

Thưa anh ,

����������� Lẽ ra nhưng lời cảm ơn vụn vặt n�y đến anh từ l�u, nhưng kh�ng biết địa chỉ của anh n�n đến h�m nay mới nhờ được anh Phan Ni Tấn chuyển gi�p. �Cảm ơn anh đ� l�m thơ , lại l�m thơ thật tuyệt vời .

��� ������� Cảm ơn anh đ� in thơ , tặng thơ để l�m thơm tủ s�ch nhỏ của gia đ�nh t�i

Toronto,Canada

 

Thư của nhạc sĩ Phạm Duy gửi ng�y 16 th�ng 9 1987

Anh Ngu Y�n,

Tập thơ thứ hai hay hơn tập trước �.T�i th�ch những b�i T�n H�i C� , �t chữ , n�i nhiều. Cũng th�ch lu�n những � nghĩ về đ�n b� của anh, giống như � nghĩ t�i l�c n�y ��

C�m ơn b�i viết của anh cho Văn Học� , th�ng n�y thi�n hạ sẽ no m�n Phạm Duy.

Th�n �i ,

Midway City, Cali

 

Thư của nh� văn V� Phiến gửi ng�y 1 th�ng 10 năm 1992

����������� Th�n gửi Ngu Y�n,

Nhận được tập thơ�� Hỡi ơi . Thơ của anh vẫn độc đ�o . Ba tập rồi ,lu�n lu�n mới , đầy kh�m ph�.

Nh�n dịp tết sắp đến ,th�n ch�c anh chị ra r�t.

Th�n mến,

Los Angeles , Cali

 

Thư của nh� văn Mặc Đỗ gửi ng�y 19 th�ng 6 năm 1988

����������� Bạn Ngu Y�n,

����������� Từ sau hai tập thơ Ngu Y�n gửi cho , mỗi khi chợt nghĩ tới t�i vẫn kh�ng hết thắc mắc, tuy mỗi lần đều c� viết thư hồi �m, thắc mắc v� chưa n�i hết. H�m trước đọc �Đ�i chim Mai Hoa� của Ngu Y�n� t�i đ� bắt được dịp để c� thể n�i hết v� giải thắc mắc , y�n với lương t�m một người l�m văn học nghệ thuật.

����������� Đọc �Đ�i chim..� v� những c�u thơ h�a trong văn t�i tự nhi�n cảm. V� t�m thấy Ngu Y�n. Đ� l� con người t�i t�m ho�i kh�ng thấy trước đ�y.

N�n cứ l� Ngu Y�n.

Houston, Texas

 

Thư của nh� văn L� Tất Điều gửi ng�y 5 th�ng 1 năm 1987

�� �������� Anh Ngu Y�n qu� mến,

T�i th�ch nhất những b�i như� �dấu thơ tr�n c�t�� rất thơ

Cảm ơn anh đ� l�m thơ.

San Diego , Cali

Thư của nh� văn B�nh Nguy�n Lộc gửi ng�y 14 th�ng 12 năm 1986

Anh Ngu Y�n qu� mến,

� ��������� T�i liều mạng gọi anh bằng anh ,v� t�i bị m�o m� tục lệ ở S�i G�n l� bạn viết l�ch của ch�ng ta đều gọi nhau anh hết thảy mặc dầu c� miễn lệ cho phụ nữ, chị Tr�ng Dương , đ�ng tuổi con t�i,sang đ�y chị ấy cũng giữ lệ, tiếp tục gọi bằng anh như xưa. Của tin c�n một ch�t nầy !

�� �������� T�i lại cố � d�ng giấy b�nh d�n để bi�n thư� nầy , v� đọc hết tập thơ m� anh gửi cho rồi th� t�i rất hiểu anh, trong đ� c� một số mặt : b�nh dị , kh�ng kiểu c�ch , thấy giấy đẹp, anh sẽ xem thường t�i.

� ��������� Anh l� người may-mắn nhứt đời . trong tr�n 20 quyển s�ch đ� xuất bản, nh� Văn-Nghệ tr�nh b�y quyển s�ch anh đẹp nhứt , khiến t�i phải ghen.

� ��������� Sự m�t tay của nh� Văn-Nghệ kỳ n�y thật tương xứngvới gi� trị của t�c phẩm. Từ 30 năm nay mới c� một tập thơ Việt l�m t�i được sung sướng ho�n to�n, những tập kh�c cũng c� chứa đựng một số b�i hay, tập của anh th� b�i n�o cũng hay tuốt hết. Nhưng c�i hay , c� thể cũng c� người kh�c l�m được, c�n c�i độc đ�o của anh chắc sẽ giữ được địa vị qu�n qu�n �t� lắm cũng v�i ba mươi năm ,trong thời gian đ� , kh� l�ng m� c� được một tập thơ như thế.

������� ��� T�i th�ch nhất b�i �Con tim h�t trong m�y nhạc� . Nhưng� một b�i thơ kia , b�i ��Bu�n l�ng b�n tim� đ� l�m cho t�i phải kh�c. Đ�nh rằng b�i đ� rất hay, nhưng t�i kh�ng kh�c v� c�i hay của anh m� v� x�c động tưởng nhớ tới một thời. Năm đ�, h�nh như h� năm 1958, t�i chưa gi� như nay. Đ� l� năm v�ng son của t�i, t�i viết b�ng lung như anh, v� n�i ra được tấm l�ng t�i. Năm đ� t�i chủ trương một tờ tuần b�o văn nghệ. Một nữ thi sĩ gởi thơ đến, t�i cho đăng ngay lập tức . Thơ t�n l� ��B�n t�m hồn� . M�i về sau , t�i mới quen với t�c giả. Đ� l� chị Linh Bảo �. B�i thơ đ� c�ng đề t�i với ��Bu�n l�ng b�n tim�� . Trước đ� v� sau anh , chắc kh�ng c�n ai khai th�c nỗi đề t�i ấy hay bằng anh v� chi ấy. B�i thơ nhắc đến thời vui vẻ của t�i. C�n anh , c� thật l� anh đang vui hay chăng, như một b�i ph� b�nh ở nhật b�o Người Việt đ� n�i. T�i kh�ng tin . T�i nghe tiếng kh�c thầm sau lưng tiếng cười của anh. Kh�ng , anh chỉ cười giả th�i . Anh đ� kh�c.� �Tay điều khiển m�y� bấm lầm tr�i tim�� th� l�m sao m� vui đựợc . Nh�n , chia , trừ , cọng , đau lắm . T�i đ� l�m nghề kế to�n� vi�n ở ng�n khố S�i G�n suốt 12 năm liền , v� nh�n , chia , trừ , cọng đ� l�m t�i kh�c . T�i kh�ng bị c�i cười của anh gạt gẫm t�i đ�u.

����� ����� Anh đ�ng được hưởng một điểm son lớn thứ ba . Anh l�m thơ tự do m� c�n giữ được nhạc . T�i kh�ng chịu được thơ m� thiếu nhạc.

����������������� Nếu mai ta chết mặt nhăn

����������������� L�m ơn sửa miệng nhe� răng giống cười

Chữ Ta m� anh d�ng c� nhĩa l� t�i. C�n một chữ Ta nữa , c� nghĩa l� We . T�i đổi nghĩa thầm của chữ Ta trong thơ anh , để được đứng chung với anh một sổ đọan trường .

Xin hẹn� nhau ở những� bức thư sau.

Rất th�n , tuy mới quen

Rancho Condria, Cali

 

Thơ Việt nước ngo�i

����������� Tr�ch b�i viết của nh� ph� b�nh Nam Chi th�ng 12 năm 1987

��.. Những gi�ng cuối c�ng , t�i d�nh cho Ngu Y�n ,t�c giả hai tập thơ� �Ho� Ra N�t Chữ l�n Đường Quẩn Quanh� v� �Tựa Đề ở B�n Trong�. Nh�n chung, thơ Ngu Y�n khi đằm thắm, khi đắng cay, khi� b�ng đ�a, nhưng l�c n�o cũng � nhị. C� người tr�ch �ng đ�a với ng�n ngữ, một tr� chơi kh�ng mới, v� B�i gi�ng v� phần n�o nguyễn Đức Sơn đ� l�m. Với t�i , điều đ� kh�ng quan� hệ: c�u đối vốn l� lối chơi của người T�u; du nhập sang Việt Nam, n� đ� tạo được những c�u đố N�m hay, ngay cả trong văn học d�n gian. D�ng lối chơi chữ đ�, Ngu Y�n gợi l�n được đời sống mới, những kh�c mắc mới của người Việt tại Mỹ, bằng một c�ch độc đ�o , tinh tế v� rất Việt nam. Phi l� cuộc đời : cần chi phải đọc Sartre,Camus?� nhưng sau c�i bực m�nh, hay kho�i ch� v� lối nghịch ngợm của Ngu Y�n , người đọc n�n để � đến sự th�m trầm v� l�ng mạn của ch�ng. T�i lo cho Ngu Y�n , ngu chưa chắc đ� y�n, l�m thơ kiểu ấy , về� l�u về d�i c� thể rước khổ v�o th�n. Th�n phận người thơ, dưới x� hội n�o ,chế độ n�o, thời đại n�o cũng vậy m� th�i, từ Khuất Nguy�n đến Tản Đ�, v�n v�n v� v�n v�n�

 

V�i � nghĩ vụn khi đọc thơ Ngu Y�n

����������� Tr�ch b�i viết của nh� b�o Nguyễn Nam Anh� đăng tr�n b�o Người Việt ng�y 21 th�ng 11 năm 1986

����� ����� C�ch đ�y gần một năm, khi c�n ở miền Đ�ng , t�i c� dịp đọc thơ Ngu Y�n. T�i nhớ b�i thơ c� t�n l� Buồn Tầm Thường. Hồi đ�, t�i mới ch�n ướt ch�n r�o tới Mỹ, tới đ�ng v�o c�i m�a tuyết rơi ngập trời. T�i bước v�o đất nước to lớn n�y trong đ�m r�t mướt dưới một bầu trời trắng x�a. Đ�n ở s�n bay c� c�c bạn t�i,em t�i v� ch�u t�i. Chiếc �o cấp tại phi trường Los che được cơn lạnh da thịt , v� tấm �o ngự h�n của người th�n l�m ấm nỗi xa qu�. Tuy vậy, những ng�y sau đ� t�i vẫn nghe lạnh thấu t�m can. Đ� l� l�c t�i đọc được những đoạn rời trong Th�ng Ba G�y S�ng của Cao Xu�n Huy. Đ� cũng l� l�c t�i đọc gần như thuộc l�ng b�i thơ của Ngu Y�n ,b�i Buồn Tầm Thường:

��������������������������� Xưa nay c� ai m� kh�ng buồn

���������������������������� nặng trong hồn ch�t g� vấn vương

��������������������������� �ng�y xưa mới lớn buồn lẩm cẩm

����������������������������� nay tuổi trung ni�n buồn tầm thường

����������������������������� buồn tầm thường trong tr�n ngo�i vu�ng

������������������������������ l�c s�u l�c cạn l�c đi�n cuồng

������������������������������ khi cao khi thấp khi lơ lửng

������������������������������ buồn l�m đời ta th�m dễ thương

Thơ �ng đ� gi�p t�i nhẹ đi nỗi buồn, buồn l�m chi trong xứ sở m� đồng tiền đ�ng một vai tr� qu� lớn n�y ! Buồn , tầm thường. Buồn tầm thường qu� ! phải n�i như Ngu Y�n, phải nghĩ như Ngu Y�n, buồn l�m đời ta th�m dễ thương.

��

 

Mang� Jazz v�o nhạc Việt

Tr�ch� b�i viết của nh� b�o L�m Văn Sang đăng tr�n b�o Việt Mercury , số 234 , ng�y 18 th�ng 7 năm 2003.

�.. . Jazz c� thể kh�ng mới nhưng việc l�m của Ngu Y�n,� mang Jazz đến gần hơn với tr�i tim Việt Nam, l� một thử nghiệm mới.� ���

��������� Chiều thứ bảy tr�n s�n khấu Le Petit Trianon , Ngu Y�n kh�ng phải l� người c� độc. Tr�n lộ tr�nh �ng mở ra đ�, Julie Quang v� Nguyễn Thảo, em trai của Ngu Y�n , đ� tiếp tay. Họ h�t một loạt ca kh�c Jazz mới trong phần đầu� (Đường một chiều , H�t kh�ng d�m buồn , Đ�i m�i �c, Em chị �. ) Tr�n s�n khấu c� nh� thơ Vũ Quỳnh Hương l�m MC . Dưới s�n khấu c� nh� văn L� thị Huệ , người tổ chức cho chương tr�nh mang t�n � Chiều Tan V�o Nhạc Jazz �� C�ng nhiều bằng hữu� như �i V�n , Trần Diệu Hằng, Nguy�n Nhu , Trần Quảng Nam , T� Minh �.

�������������� Trần Quảng Nam c� vẻ c� cảm t�nh với một Ngu Y�n nh� thơ hơn . �ng cho rằng t�c giả� l� một t�n tuổi kh� lớn trong nền văn học Việt Nam .

����������� Ngu Y�n sau đ� tr�n s�n khấu đ� đọc một b�i thơ trong thể loại �ng gọi l� �Thơ Tr�nh Diễn � . Phần đọc thơ n�y đi k�m theo đ�i đoạn �ng thổi giả tiếng k�n. �ng đ�n guitar v� h�t một b�i kh�c kế tiếp ��

 

Ghi nhận của nh� thơ Phạm Cao Ho�ng, 2009

Đầu thập ni�n 1970 t�i c� dịp quen biết v� trở th�nh bạn th�n của Ngu Y�n khi ch�ng t�i sinh hoạt chung trong ca đo�n Tiếng N�i ở Viện Đại Học Đ� Lạt. Ngu Y�n l� một người hiền l�nh, đa t�i, đam m� nghệ thuật, sống hết l�ng với s�ng t�c. Ng�n ngữ, h�nh ảnh, � tưởng trong thơ Ngu Y�n đầy t�nh chất s�ng tạo. T�nh chất s�ng tạo ấy đ� gi�p anh g�p phần l�m cho kho t�ng thi ca Việt Nam phong ph� v� đa dạng hơn.

 

������� � gio-o.com 2010�������

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.