Ngu Y�n

 

Tập thơ n�y ra đời để giữ thơ.

 

 

Tập thơ n�y ra đời để giữ kỷ niệm với những người c� c�ng kỷ niệm. Mỗi b�i thơ, mỗi� ghi vội đều c� mỗi tr� nhớ ri�ng tư. Trong ghi lại c� những điều kh�ng n�n b�y thải ngo�i c�ng giả nhưng t�i tự coi đ� l� sự th�nh trọng đối với m�nh v� người. T�i c� những người bạn, những người em, vợ v� con, họ l� những nghệ sĩ thật cho d� thế giới c� đồng � hay kh�ng. T�i muốn mời họ c�ng t�i đi v�o thơ bạc t�c, chỉ v� một niềm vui: nghệ kh�ng thuật.

 

Tập thơ n�y ra đời v� số mệnh của ch�nh n�.

 

Ngu� Y�n

Houston, Texas .

Th�ng Ba năm lẻ chin.

 

TB:

C� lẽ tập thơ n�y l� tập cuối trong in ấn. T�i sẽ ch�p lại những thư của hynh trưởng, bạn b� để kh�ng bị x�a� v�o l�ng qu�n. Xin được cảm ơn những lời ch�n t�nh tốt đẹp trong mấy mươi năm qua. C�ng chơi với bạn vui, cuộc vui th�m thắm th�a.

 

 

 

T�i V� Ta

 

Rất nhiều lần

T�i buồn Ta

Kh�ng v� đời sống

V� sống đời

Chẳng ai hiểu

Chẳng ti�n tri th�nh thần n�o hiểu

Sợ h�i v� kh�ng hiểu

Ch�n nản v� kh�ng hiểu

T�i rất muốn qu�n

Ta m�i nhớ

 

 

 

Tuổi c�ng gi� Ta c�ng muốn hiểu

T�i c�ng muốn qu�n

Nhiều lần T�i hỏi Ta:

-�ch lợi g� đ�u? Chỉ mất thời giờ

Ta đồng �, vẫn thao thức

 

Đ�m qua, đ�m đầu m�a xu�n

Mầm sống trở m�nh trong gi�, trong c�y,

�������������� ��������������������������������trong trống, trong m�i

Ta ra s�n lồng lộng ngậm thiu

Nh�n ng�n h� thương thay Cao B� Qu�t

C�ch nhau trăm năm T�i trở về chỗ �ng

Mầm sống xung quanh mầm chết trong l�ng

Ta cao với trời

T�i l�n v�o đất

L�m sao cứu nhau

 

 

 

 

 

 

Qu� nhiều lần T�i bỏ Ta độc quạnh

T�i muốn l�m người, sợ l�m ma

Đ�nh sao Ta bức tử

Kh� chịu d�y v� Ta thanh thản T�i

Ngươi ơi

Bất lực l�m sao khi phải sống đời

 

B�y giờ b�n nhau từ biệt

T�i ơi, Ta đ�nh phải đi

Ngươi ở lại cho tr�n t�nh nghĩa

Giữ l�m người như vạn vật ch�ng sinh

Giữ bổn nhiệm

Giữ ng�y th�ng năm

Giữ hơi thở

Hẹn sẽ thăm ngươi tại nh� qu�n

 

 

 

 

 

 

 

Tiễn ta đi

Ta tiễn ta một lần

Đoạn cuối đời thất bại quen bớt sợ

Liều mạng trước b�ng đ�m

Lỡ biết anh h�ng đ�nh th�ch đố

 

Lần n�y đi chắc l� lần cuối

Kh�ng kịp quay về

Kh�ng muốn quay về cho dẫu thất th�n

Vẫn biết đ� gi� cần tự tại

Kh�ng cam l�ng tắt thở

Để t�m tư thất hẹn kẻ mai n�y

 

 

 

 

Vẫn biết c�ng danh l� cỏ r�c

Bạc tiền l� c�, kh�ng

Chết rồi l� hết

L�ng nghĩ vẫn kh�ng th�ng

Biết c�ch s�ng đ�n sao kh�ng thắp?

 

Đi. Biết đ�u l� kh�ng, đ�u l� được

L�n đường

Ng�n sau ai biết chuyện h�m nay

C� kẻ quyết l�m ra sự S�ng

Bước ph�a đường chưa khai phong

Đi về hướng đen h�i

 

Đi. Ta đi với ta một lần cuối

 

 

V� Sao Ta L�m Thơ

 

Ta th�ch nghe tiếu l�m

Kh�ng muốn cười

Nghe kể chuyện thương t�m

Kh�ng muốn kh�c

Tuy đ� sống kh� l�u

Vẫn một c�u: Kh�ng hiểu

V� sao ta th�ch l�m thơ?

 

Viết l�n mặt nước chuyện vui buồn

Biến mất

Viết l�n m�y chuyện buồn vui

Bay mất

Viết v�o thơ

L�m buồn kẻ sống sau

 

Ta dại dột y�u thơ

Dại dột hơn kh�ng chịu bỏ

Phủi tay bao lần

Tay bẩn v� thơ

Thơ bẩn v� kh�ng người đọc

Người đọc bẩn v� kh�ng c� thơ

 

Ta viết thơ tiếu l�m

V� thấm kh�c

Ta viết thơ thương t�m

V� r� cười

Đến chết vẫn kh�ng hiểu

V� sao ta l�m thơ

 

 

 

Chỉ L� Vậy

 

Ta thật kh� hiểu l�ng

Đời nhiều lần thất bại

Vẫn chưa ng�n th�nh c�ng

Tuổi trẻ th�ng minh

Gi� đếm t�c bạc

Sự nghiệp tưởng chừng đ� qu�n

M�i lẩn khuất ngo�i giấc mơ thao thức

Tuổi đến thời rửa tay��

Gi� thổi m�y tr�i l� rơi đ�m tối

Chợt bận l�ng tự hỏi chữ t�i hoa

 

Ta thật kh� hiểu ta

Th�ch tiền hay danh dự

Ngh�o tự nhi�n giống h�n

C� t�i kh�ng tiền tự dưng v� t�ch

Xưa văn chương l�m khổ nhiều người

Nay l�m kh� ta

Thơ để d�nh cho kẻ thất ch�

Sao ta biết l�m thơ từ nhỏ

Trời l�c nắng l�c mưa

Sao c� người ho�i thất vọng

 

Lắm kẻ khen ta giỏi

L�c trẻ nghe vui mừng

Gi� nghe muốn kh�c

Bao nhi�u năm l�m người

Chỉ l� vậy th�i sao

 

 

 

Thơ Bạc T�c - C� Ai Hiểu Thời Gian

 

 

 

Thơ Bạc T�c - Gh� Thăm Chết V� Đ�nh Sống

 

 

 

Thơ Bạc T�c - Ng�y Th�ng

 

 

 

Thơ Bạc T�c - S�ch T�i Mất Trang

 

 

 

Thơ Bạc T�c - Ru Ch�u

 

 

 

 

Ngu Y�n

 

 

 

� gio-o.com 2010

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.