LÝ ỐC BR

 

Joy Harjo, Nữ Trạng Thơ Hoa Kỳ

 

Joy Harjo, 1951, là người Mỹ Bản Xứ - Native American đầu tiên được cử làm  Trạng Thơ Hoa Kỳ - U.S. Poet Laureate, khóa 2019 - 2020. Trong bài phát biểu, Carla Hayden, quản thủ thư viện Quốc Hội, nói sáng tác của Harjo “powerfully connects us to the earth and the spiritual world with direct, inventive lyricism that helps us reimagine who we are" - " mạnh mẽ nối kết chúng ta vào đất và thế giới thần linh bởi lời thơ trữ tình trực diện, đầy tính phát minh để giúp chúng ta tái tạo một lối hình dung mới về mình là ai."

 

 

All the Tired Horses in the Sun

 

by Joy Harjo

 

Forever.

And ever.

And ever.

There’s my cousin. Auntie. Uncle.

Another cousin.

Ever.

And ever.

And ever.

Vending machines and pop.

Chips, candy, and not enough clean water.

And ever, ever, ever.

Waiting and tired.

Tired of waiting.

Forever.

And ever.

And ever.

Go water the horses.

 

Những con ngựa mệt nhoài trong nắng

 

Vĩnh viễn.

Và mãi mãi.

Và vô cùng.

Đây là người anh họ. Dì. Cậu

Một đứa em họ khác.

Nữa.

Và mãi mãi.

Và vô cùng.

Chiếc máy bán thức ăn và nước ngọt.

Bánh tráng chiên, kẹo, và rất ít nước lọc.

Và mãi mãi, hoài hoài.

Chờ đợi và mệt mỏi.

Mệt mỏi vì đợi chờ.

Vĩnh viễn.

Và mãi mãi.

Và vô cùng.

Hãy kiếm nguồn nước đi những con ngựa.

 

 

This Morning I Pray for My Enemies

 

by Joy Harjo

 

And whom do I call my enemy?

An enemy must be worthy of engagement.

I turn in the direction of the sun and keep walking.

It’s the heart that asks the question, not my furious mind.

The heart is the smaller cousin of the sun.

It sees and knows everything.

It hears the gnashing even as it hears the blessing.

The door to the mind should only open from the heart.

An enemy who gets in, risks the danger of becoming a friend.

 

Buổi Sáng Này Tôi Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Tôi

 

Và ai là người tôi gọi là kẻ thù tôi?

Một kẻ thù phải xứng đáng để ta kết giao.

Tôi xoay về hướng mặt trời và tiếp tục bước.

Tình tôi nên đặt câu hỏi, chứ không phải xảo trí.

Trái tim là đứa em họ nhỏ của mặt trời.

Nó thấy và biết tất cả mọi chuyện.

Nó nghe cả lời đay nghiến lẫn câu chúc lành.

Cánh cửa dẫn đến tuệ trí chỉ nên được mở ra bởi tình tâm.

Một kẻ thù đi vào, đành mạo hiểm để nhận sự hóa thân bằng hữu.

 

................................................................................................

https://poets.org/poem/all-tired-horses-sun

https://poets.org/poem/morning-i-pray-my-enemies

https://www.cbsnews.com/news/joy-harjo-makes-history-as-first-native-american-to-be-named-us-poet-laureate/

 

Northwest, Summer 2019

 

Lý Ốc BR

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html