United

by Naomi Shihab Nye

 

When sleepless, it’s helpful to meditate on mottoes of the states.

South Carolina, “While I breathe I hope.” Perhaps this could be

the new flag on the empty flagpole.

Or “I Direct” from Maine—why?

Because Maine gets the first sunrise? How bossy, Maine!

 

Liên kết

 

Khi khó ngủ, cách hay là suy tưởng về những phương ngôn của tiểu bang.

South Carolina, "Khi tôi thở tôi hy vọng." Dường như có thể đây là

là cờ mới trên kỳ đài trống trơn.

Hoặc "Ta Chỉ Huy" của Maine - là sao?

Bởi vì Maine thấy mặt trời mọc sớm nhất? Độc tôn quá, Maine!

 

Kansas, “To the Stars through Difficulties”—

clackety wagon wheels, long, long land

and the droning press of heat—cool stars, relief.

In Arkansas, “The People Rule”—lucky you.

 

Kansas "Vươn tới Những Vì Sao qua Nhiều Khó Khăn"-

Những bánh xe lửa lăn xìn xịt, xa, đường trường

và tiếng xèo xèo làm nguội những ngôi sao, nằm nghỉ.

Ở Arkansas, "Dân Chủ Pháp Trị"- may mắn cho bạn.

 

Idaho, “Let It Be Perpetual”—now this is strange.

Idaho, what is your “it”?

Who chose these lines?

How many contenders?

 

Idaho, "Để Cho Nó Muôn Đời"- bây giờ điều này lạ lùng.

Idaho, chữ "nó" của bạn là gì?

Ai đã chọn mấy chữ này?

Có bao nhiêu người đua tranh?

 

What would my motto be tonight, in tangled sheets?

Texas—“Friendship”—now boasts the Open Carry law.

Wisconsin, where my mother’s parents are buried,

chose “Forward.”

 

Câu phương ngôn gì của tôi cho đêm nay, trong mớ lộn xộn này?

Texas - "Thân Hữu"- bây giờ thêm luật Mang Vũ Khí Công Khai.

Wisconsin, là nơi ông bà ngoại mộ phần yên nghỉ,

có câu "Tiến Tới."

 

New Mexico, “It Grows As It Goes”—now this is scary.

Two dangling its. This does not represent that glorious place.

West Virginia, “Mountaineers Are Always Free”—really?

Washington, you’re wise.

What could be better than “By and By”?

 

New Mexico, "Nó Lớn Mạnh Khi Nó Chuyển Động"- điều này dễ sợ.

Hai chữ nó đang bị lẫn lộn. Nó không đại diện cho điều tươi sáng.

West Virginia, "Người Leo Núi  Luôn Tự Do" - thật vậy ư?

Washington, bạn quả khôn khéo.

Còn gì hay hơn là ""Không Bao Lâu Nữa"?

 

Oklahoma must be tired—“Labor Conquers all Things.”

Oklahoma, get together with Nevada, who chose only

“Industry” as motto. I think of Nevada as a playground

or mostly empty. How wrong we are about one another.

For Alaska to pick “North to the Future”

seems odd. Where else are they going?

 

Oklahoma chắc là mệt nhọc - "Sức Cần Lao Chinh Phục Tất Cả."

Oklahoma có cùng ý tưởng là Nevada, chọn câu gọn hơ

"Kỹ Nghệ" làm phương châm. Tôi nghĩ Nevada như bãi sân chơi

hoặc gần như trống không. Thật sai lầm khi ta theo người  khác.

Alaska nhặt câu "Hướng Bắc là Tương Lai"

hơi bị kỳ. Vậy hướng khác thì sao họ có đi không?

 

 

Naomi Shihab Nye: About her work, the poet William Stafford has said, "her poems combine transcendent liveliness and sparkle along with warmth and human insight.

Về tác phẩm của bà, nhà thơ William Stafford nói, "thơ của bà kết hợp tính vô cùng sinh động với lóng lánh sáng cùng sự nồng nàn và cảm thông tình người.

....................................................................................................................

* Phương ngôn 芳言 = lời hay ý đẹp 

* Phương châm 方針 = kim địa bàn chỉ phương hướng

* Tác giả viết nhầm motto Nevada với Utah

 

https://poets.org/poem/united

https://state.1keydata.com/state-mottos.php

 

 

Northwest June 2019

Ốc BR phiên dịch