Description: Image result for christmas in front door light decoration

 

Hài Cú Giáng Sinh

 

Lư Ốc phiên dịch

 

by Judy Konos

 

Forget about it

No Snow no 30 below

Flirting with 80

 

Enjoy your shorts and flip flops and

Don't forget to do something

That makes you happy

 

Quên nó đi

Không tuyết không lạnh âm 30

Th́ tán dương trong nắng ấm 80 đă sao

 

Nào mặc quần ngắn mang dép vào

Nhớ đừng quên làm một điều ǵ đó

Mà nó khiến cho ḷng ta hân hoan

 

by BL Devnath

 

Now the time to smile                                 

With the cherishing beauty                                        

Of Merry Christmas !

 

Same sun with new face                         

Same hearts with refreshed rhythm                                 

All to be beamed next

 

Giờ là thời điểm tươi cười

Với ấp ủ thương yêu

Của lời truyền Merry Chistmas !

 

Mặt trời cũ nhưng tỏa ánh mới

Trái tim giống nhưng nhịp đập khác

Tất cả hứa hẹn một điều ǵ rạng ngời

 

by Sunshine Smile

 

Finally perfect         

High in the top the green tree         

The Christmas star shines

          

No children crying         

A night with good sleep sweet dreams         

Gifts under the tree

 

Rồi điều đến sau cùng tuyệt hảo

Trên đỉnh ngọn cây xanh cao

Lấp lánh một v́ sao Christmas 

 

Chẳng nghe tiếng trẻ con khóc

Một đêm ru giấc điệp nồng nàn

Bởi những gói quà sắp dưới cây

 

Image result for clock in kitchen

 

Những Chiếc Đồng Hồ Mệnh Chung

The Clocks of the Dead

by Charles Simic

 

One night I went to keep the clock company.

It had a loud tick after midnight

As if it were uncommonly afraid.

It's like whistling past a graveyard,

I explained.

In any case, I told him I understood.

 

Một hôm, tôi làm bạn với cái đồng hồ treo.

Nửa đêm nó kêu tic một tiếng lớn

Như là e sợ chuyện ǵ đó bất thường.

Cũng giống như tiếng huưt gió đi ngang qua nghĩa trang

Tôi giải thích.

Dù sao chăng nữa, nói với nó tôi  rất cảm thông.

 

Once there were clocks like that

In every kitchen in America.

Now the factory's windows are all broken.

The old men on night shift are in Charon's boat

The day you stop, I said to the clock,

The little wheels they keep in reserve

Will have rolled away

Into many hard-to-find places.

 

Từng có những chiếc đồng hồ như thế

Trong từng căn bếp ở xứ Huê Kỳ.

C̣n bây giờ tất cả xưởng chế tạo đều dẹp tiệm.

Những thợ già làm ca đêm đă xuống đ̣ về miền Lạc Cảnh

Ngày mi dừng lại, tôi nói với cái đồng hồ,

Những bánh xe nhỏ người ta để pḥng hờ

Sẽ quay long lốc

Văng vào  nhiều nơi thật-khó-t́m.

 

Just thinking about it,

I forgot to wind the clock.

We woke up in the dark.

How quiet the city is, I said.

Like the clocks of the dead, my wife replied.

Grandmother on the wall,

I heard the snows of your childhood

Begin to fall.

 

Nghĩ về nó mà xem,

Tôi đă quên lên dây thiều.

Chúng tôi thức giấc trong màn đêm.

Thành phố yên lặng dị thường, tôi nói.

Như những chiếc đồng hồ lâm tử, vợ tôi tiếp lời.

Này bức ảnh của Bà treo trên tường,

Tôi nghe  những bông tuyết bay thời Bà thơ ấu

Bắt đầu rơi.

 

Northwest, Christmas 2016

Nguồn:

http://www.poetrysoup.com/poems/about/haiku_christmas_poems

http://www.poetryarchive.org/poem/clocks-dead

 

Lư Ốc BR phiên dịch

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

© gio-o.com 2016