tài liệu:

Hình ảnh nhà văn Lê Thị Huệ bị ăn cắp và gán ghép làm người tình thơ ấu

của ông chủ tịch Đảng Cọng Sản Việt Nam là ông Hồ Chí Minh .

Sự trùng tên “Lê Thị Huệ” đã khiến các kẻ gian mạo ảnh của nhà văn Lê Thị Huệ hải ngoại .

Các líp này được thấy trên Youtube và Tik Tak

vào tháng 7 năm 2022