photo:L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

t�i gởi hồn t�i xuống hạ nguồn

 

 

 

 

chiều đ� vươn vai buồn đ� rớt

m�y c�n thả nổi qủa cầu bay

b�n kia bi�n giới nh� thưa thớt

c�y tuổi c�n xanh đứng thở d�i

 

ốc đảo hoang vu rẽ mấy chiều ?

d�ng xu�i hũu ngạn c� Ai Lao

nghe trong đất Th�i sương đ�n n�i

vườn tược l�n hoa ruộng thắm m�u

 

đứng cạnh s�ng d�i bước l�ng du

qu� xa vằng vặc những sa m�

đ� non trong nỗi sầu �m c�t

l� thấy trường giang chẳng bến bờ

 

đ� thả xu�i v� sẽ ngược d�ng

vốc tay h�n nước, nước M�kong

với t�i th�n thể mang hồn nước

mang tấm t�nh ri�ng để nối chung

 

h�m nay triều nước xu�i lười biếng

t�i gởi hồn t�i xuống hạ nguồn�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Tam Gi�c V�ng ở Chiang Rai-Th�i Lan

Bangkok- Th�i-Lan-Nov 16- 15- 1H10�pm

 

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2015