photo: L�m Hảo Dũng

 

 

 

L�m Hảo Dũng

 

t�i xa đ� thấm hồn sầu trong đ�

 

 

 

đ� x�m ng�n năm �m mặt đứng

th�n thể gầy b�n nh�n d�ng cao

m�a đ�ng lạnh th�m kh�ng chiếc �o ?

hạ oi nồng đợi gi� l�n mau ?

 

biển l�a lồ phơi t�c th�m xanh

nghe nhiệt đới vương hồn Bắc cực

biển �m nước mu�n đời thao thức

n�i mi�n trường gọi đ� t�nh nh�n ?

 

đ� ph�t sinh một ng�y n�i lửa ?

hay tự thời nguy�n thủy hồng hoang ?

đ� bao giờ chờ t�n người khắc ?

lịch sử buồn một kiếp lang thang�

 

đ� với t�i hai h�ng thạch trụ ?

ng� xuống đời giăng mắc hoang vu

im lặng ,nẻo về v�y lấy gi�

( gi� hồn t�i khoảng trống chơ vơ )

 

t�i xuống đồi hay t�i xuống rừng

t�i xa đ� thấm hồn sầu trong đ�.

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Mount Wellington-Tasmania-�c Ch�u

Mt.Pritchard- Oct 16-15-7H49�am

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016