photo: Lam Hao Dung
 

L�m Hảo Dũng

 

 

t�i đi đếm gạch để khơi buồn

 

 

 

đền th�p chiều nay đi chải t�c

nắng đem thu �a rũ ng�n c�y

d�ng cao d�ng nỗi buồn r�u mốc

gạch rụng, tường xi�u, cột chống m�y

 

người vẫn ng�n năm b�ng đổ gầy

Phật cười bỏ ng� nẻo tương lai

những m�i v�m cao vu�ng cửa trống

hồn xưa ai gọi Apsara ?

 

sư tử kh�ng đầu kh�ng thấy kh�ng

đ� trơ nằng nặng dấu ch�n Ch�m

(đức tăng n�o ngộ hư kh�ng ảnh ?

về bắt ho�ng h�n nhốt nắng t�n�)

 

c�t vẫn m�nh mang sầu tẫm điện

Banteay, gờn gợn phiến ong buồn�.

 

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Banteay Kdei-Angkor- Siem Reap- Nov 9-2014

Van-BC-Can-Dec-2014

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016