photo: L�m Hảo Dũng 

L�m Hảo Dũng

 

 

tim c� ng�n chu�ng động khắp trời

 

 

 

th�p ch�n v�ng ốc ch�n m�nh đứng

Phật để đầu kh�ng ngạo thế gian ?

gạch loang thẩm sắc c�n in m�u ?

cảnh tượng mơ hồ buổi điếu tang�

 

tu viện th�m u một s�ng n�o

lửa người bừng ch�y đốt trăng sao

Phật Miến về thăm đền Phật Th�i (1)

ai hỏi sầu Ayutthaya ?

���������������������������������������������������������������������������

bảo th�p c�n ch�n k�n nỗi buồn ?

Phật t�m v� ngại những căm hờn

đi trong kh� cảm miền sơn d�

chợt thấy u ho�i những tiếc thương

 

t�i đi, ừ nhỉ , t�i đi thật

tim c� ng�n chu�ng động khắp trời�?

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Wat Phra Sri Sanphet- Ayutthaya-Th�i- Lan Bangkok-Th�i-Lan- Nov 18-15- 9H30�pm

(1)   Miến Điện x�m lăng Ayutthaya năm 1767

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016