photo: L�m Hảo Dũng�����������������������������������������������������

 

 

L�m Hảo Dũng

 

Khi qua một c�nh đồng m�a ở Chiang Mai

 

 

Nh� ai đủng đỉnh l�n đ�n

Kh�i đen lan tỏa che nghi�ng d�ng người

Ch�n d�i cao cẳng ch�n t�i

Đi chưa hết đất về ngồi bếp xưa

V� em bước ngắn bước thưa

Đi chưa hết phố, m�n chưa hết gi�y

Nắng chiều nức nở tr�n c�y

Đ�m vui mở cửa thấy ng�y buồn run�

 

Chiang Mai-Th�i Lan -Nov 2-15- 11H15�am

 

 

 

 

Ở trạm xe hoả Thanaleng-L�o

 

 

Nơi đ�y trạm vắng thưa người

T�u con một b�ng lạnh c�i ngược xu�i

S�n ga n�o tiễn ch�n t�i ?

Ngo�i kia chiều xuống bồi hồi nh�n gian

C�y �m mặt đất thưa t�ng

B�i xa b�y biện những h�ng l� xanh

T�u đi chậm, t�u đi nhanh

T�u t�i l� chuyến lữ h�nh trạm xa�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Trạm Thanaleng-L�o

Nong Khai- Th�i Lan- Nov 15-15- 6H55�pm

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016