L�M HẢO DŨNG

 

t�u xuy�n qua n�i gập ghềnh

 

 

 

 

 

t�u xuy�n qua n�i gập ghềnh

đ� kh� xếp dựng, nỗi buồn chưa cao

tiếng xe h�a nhịp tiếng sầu

c�y xanh chiếu lệ c�i đầu tiễn đưa

mắt hoang vu đến mơ hồ

trạm ga n�o c� em chờ đợi t�i?

b�n khung cửa k�nh sương rơi

�o m�y hay �o da trời xanh lơ�

 

xuống rừng toa quặn m�nh đau

nh� b�n rừng họa sắc m�u hoang sơ

(đi xa buồn cũng t�nh cờ)

hồn phơi �o mới theo toa lạnh buồn

đường t�u b�nh chạy bon bon

�m vang nghiền n�t tuổi buồn trung ni�n

Tế Hanh b�n ghế muộn phiền

ng�y xưa, thời trước c�n nguy�n vẹn sầu�

 

 

 

L�M HẢO DŨNG

(PTT)

Van,BC-Can- Aug-15- 1:H01�

Blue Mountain-NSW-Australia

 

 

 

 

� gio-o.com 2015