photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

theo d�ng s�ng M�kong từ Houay Xay đến Pakbang- L�o

 

 

 

B�i c�t, cồn hoang, v�ng sắc thắm

Hai h�ng đ� dựng đuổi x� nhau

T�u đi nước đục, t�u đi chậm

S�ng chảy theo d�ng, s�ng chảy mau

 

Một s�ng đầu đ�ng vượt n�i rừng

Gọi hồn ch�u thổ nhớ m�nh m�ng

C�y l� khơi nguồn đ�i c�nh rộng

( Người đi mai biết c� về kh�ng?)

 

Kh�i vườn ai đốt b�n nương rẩy

Những kh�m dừa xanh, chuối tiếp xo�i

L�a cũng khoe m�nh đi hỏi nắng

Mưa c�n nặng hạt th�ng mười hai?

 

T�i đi hơi thở s�ng Tiền thở

C�n đập mu�n đời nước Hậu Giang

Ch�n cửa phụ nguồn nguy�n động mạch

Nu�i con người t�i lớn th�nh th�n.

 

Tiếng m�y r�n đều ở cuối khoang

Mai l�n Pakbang mốt Luang Prabang

Thiếu nữ ven s�ng g�i một chiếc

C� đảy hương nồng c�t Cửu Long?...

 

Kh�ng biết đ�m nay , đ�u qu�n trọ?

Th�m chưa- �khao l�m� bếp nh� ai?...

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Pakbang-L�o- Nov 6-15- 3H20� pm

 

Ảnh S�ng M�kong về Pakbang �L�o

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2015