photo: L�m Hảo Dũng

 

 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

khi ở đền N�ak Pean

 

 

 

buồn đ� trao th�n nằm ở vạ

hồ dung t�ch nước chở sầu l�n ?

nơi đ�y, c�y vẫn xanh m�u l�

đọng c�i v� c�ng một chữ kh�ng

 

cầu m�i treo hồn ai m�i qua ?

khi�m cung tẩy sạch bụi phồn hoa

một trăm phương thuốc n�o hơn nước

� niệm từ bi Phật Th�ch Ca�

 

đứng ở v�m Đ�ng ng� cửa T�y

đ� c�n như một nh�t dao bay

Naga viền th�p kh�ng buồn n�i

voi, ngựa b�u đầu, sư tử quay�

 

trong vắng tanh v� trong vắng hoe

ch�n đi thầm gọi bước ch�n về �

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh N�ak Pean-Angkor-Siem Reap- Nov 10-14

Van,BC.Can- Nov 26-14- 2H25� pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2016