photo: L�m Hảo Dũng

 

 

L�m Hảo Dũng

 

C� một lần qua l�ng Long Neck-Th�i Lan

 

 

 

cảnh tr� buồn như một bức tranh

với c�y nhiệt đới r� m�u xanh

với th�n thảo uốn vờn tr�n đất

một c�i nguy�n sinh đ� biến h�nh

 

m�y ở cao v� n�i ở xa

em b�n nay một mảng qu� nh�

sầu đ�i mắt đục lưng chừng mở

nghe cổ cao d�i v�i nắng cao

 

thoảng tiếng g� chiều xao x�c g�y

b�n gi�n mướp kh�a đậm đ� hương

gốc me, v�m nhản trơ m�nh đứng

(em c� gầy th�m để nhớ thương�?)

 

đ�n ở trong tay, y phục cổ

c�n nghe bản sắc một Akha�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

 

Ảnh: L�ng Long Neck- Chiang Rai-Th�i Lan

Van,BC,Can- Nov 25-15- 4H23�pm������������������

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016