L�m Hảo Dũng

 

l�o quốc trong tr� t�i

 

 

 

s�ng nay hồn rất địa dư

dấu ch�n thuộc địa dường chưa nhạt nh�a

lấy c�y lịch sử l�m nh�

Ai Lao cột dựng x�y t�a Đ�ng Dương

ở buồn gh� c�nh đồng Chum

ngắt hoa anh t�c gọi hồn th�c Khone

theo t�i về Bolaven

c�n nghe Paks� khơi nguồn Cửu Long

đi trong mặc khải u trầm

đời tr�i lục địa, ngủ dầm hỗn mang�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: Th�c Khonephapheng-Paks�-L�o-2016

Siem Reap-Nov 25/16-8H35�pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2017