photo: L�m Hảo Dũng 

 

L�m Hảo Dũng

 

 

lạc bước tr�n Elephant Terrace

 

 

 

dật dưỡng một ng�y đi dưới nắng

tay đi bắt gi�, tay ch�o xu�i

con thuyền nước ngược, con thuyền đổ

v� bến thời gian cổng kh�a rồi�

 

chỉ một s�n d�i cao mấy thước

ch�n nền đ� dựng khắc buồn vui ?

� hay trăng đ� bay về n�i

ngựa t�a năm đầu � bỏ cuộc chơi��

 

trăm con voi dữ đi đều bước ?

em của ngh�n xưa t�c để d�i ?

sen c� đ�i hoa th�m sắc đỏ ?

rừng c�n nu�i rộng c�nh chim bay ?

 

chỉ hỏi một lần cho để biết

(v� kh�ng cần hỏi chuyện c�n kh�ng )

v� ngh�n năm trước s�n l� nước

hương l�a v�ng thơm rực ng�t đồng

 

thư thả, xuống nền s�n vuốt thử

đ�i c�nh chim thần trợn mắt tr�ng

lẩn thẩn kh�ng chừng như trẻ dại

bảy mươi hồi mộng tuổi thanh xu�n

 

giả bộ lần sang đếm thớt voi

con uy dũng đứng nghểnh tr�ng trời

chẳng muốn lần kh�n b�n v�ch hẹp

quay đầu ngh�nh chiến bẻ cong v�i

 

lại c� Naga l�m vệ sĩ

b�y đ�i sư tử to�c răng cười

th�n nữ đồng xanh hay vũ nữ

điệu đ�ng chăn dắt c�nh sen tươi

 

thấm mệt, hồ như chưa thấy mệt

loanh quanh t�m b�ng rợp c�y, ngồi

chợt nghĩ ảnh đời cơn chớp mắt

t�i từ hải gi�c lạc s�n Voi�.

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh Elephant Terrace-Angkor- Siem Reap- Nov 10-2014

Van,BC-Can- Dec 10-14- 5H12�pm

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016