photo: L�m Hảo Dũng

 

 

 

 

L�m Hảo Dũng

 

Khi ở Luang Prabang-L�o

 

 

cố đ� l�m thiếu nữ

tay che nửa mặt buồn

b�n kia d�ng s�ng Cửu

b�n n�y d�ng Nam Khan

ch�a Phum Si th�p cổ

Phật Bồ đề trong hang

phải Kuang si th�c đổ ?

theo cung bậc h�nh thang�

 

như một thời q�a khứ

đ�m nh�nh rễ vươn chồi

y�u vầng trăng Vạn Tượng

thuyền theo d�ng ngược xu�i

nghe địa danh Xieng Khouảng

c�nh đồng chum xa x�i�

 

chưa về savannakhet

thăm b�i chiến trường xưa

�Sepon� c�n ghi dấu ? (1)

�trận đường ch�n Nam L�o�

(kh�ng xa bờ đất Việt

viện bảo t�ng Lam Sơn)

 

vẫn l� kh�ng tất cả

như m�y trời l�nh đ�nh

t�i đi v� t�i đến

nghe t�i n�i ri�ng m�nh

ph� hư hay ph� ảo

cũng chỉ l� ph� sinh

đ�i khi l�m gỉa dụ

một nỗi buồn hiện sinh���������������������������

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh: th�c Kuang Si- Luang Prabang

Vạn Tượng-L�o-Nov 12-15- 12H16�pm

( 1) Tch�pone ?

(2) Bản đồ du lịch của ch�nh phủ L�o

 

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

� gio-o.com 2015