photo: L�m Hảo Dũng 

L�m Hảo Dũng

 

đứng tr�n cầu s�ng Kwai ở Kanchanaburi

 

 

 

tự th�n người l�nh từ nguy�n thủy

xương để phơi v� m�u để kh�

chiến địa h�a trang th�nh mộ địa

Đ�ng, T�y, sử b�t, b�t c�n chưa?

 

vẽ ranh địa tuyến m�i gươm sắc

chủ thuyết đ�i co mũi s�ng d�i

chỉ thấy những hồn trai ngủ bụi

th�n thời điểu t�ng, x�c phơi th�y

 

đứng b�n cầu sắt, c�ng đưa b�ng

nước mảng s�ng Kwai chảy đục m�u

những nhịp cầu cong di chuyển hộ

t�m hồn h�m trước gặp h�m sau

 

những người l�nh ấy kh�ng kh�ng chết

ở với nh�n gian, ở giữ mồ�

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

 

Ảnh cầu s�ng Kwai-Kanchanaburi-Th�iLan

�Nov 1-15-12 H 51�pm

���������������������������������������������

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

 

� gio-o.com 2016