L�m Hảo Dũng

 

bảy mươi như mới h�m qua

 

 

Bảy mươi như mới h�m qua

Tr�i tim cố thổ la c� phố T�y

Gật g� tr�n ghế tỉnh say

T�c đơm hoa trắng ,tay gầy nhịp run

Thở hơi thở tuổi xu�n buồn

Ch�n khua b�ng nắng, gạch m�n hẻm xưa

Tiếng ai �m cảnh hoang mồ?

Ng�y li�u xi�u xuống sầu x� bất ngờ�

 

Bảy mươi như mới h�m nay

Đi trong q�a khứ gặp ng�y Thoại Khanh

Ngh�n tr�ng, l�c thịt , chia cơm

Lấy c�u c�m cảnh, đoạn trường che th�n

Phủ xa ,ch�u ,huyện về gần

Loanh quanh miếu đổ ,địa phần cốc u

Bảy mươi ng�y thiếu đ�m b�

(M�ng m�nh dương thế đời thu ngắn dần�)����������������������

 

 

L�m Hảo Dũng

(PTT)

Ảnh Harbor Bridge-Sydney-NSW.

Mt. Pritchard-NSW-�c Ch�u- Oct14-2015- 7H43�am�������

 

http://www.gio-o.com/Chung/LamHaoDungToiChuyenTau.htm

 

� gio-o.com 2015