Hoàng Huy Mạnh

 

Huế Lưng O

Huế chừ cách mấy triệu O
Mưa qua cửa Thượng, chiều co bến Thừa
(thơ Hoàng Xuân Sơn)

 

 


 
http://www.gio-o.com/hoanghuymanh

 

© 2008 gio-o