H� Cẩm T�m
1933-2016  H� CM T�M������

SAN H� TH�NH NAM HI D NH�N

��

 

C� 5 người tin s

Thong dong gia hoang vu��

Quế Phượng T�m T�m Tun�

Hơi đung đung khin khin�

 

B� đi�n ngi tr�n nước�

Xếp tng chiếc l� v�ng�

�i ch�n thon ng� ngc�

N�i n�i cười �m vang

��

Bao nhi�u điu tin kiếp�

C trăm chuyn kiếp n�y�

Nghe to�n story u mc�

�i! Trn gian qu� vui!

Phượng kim y thin sư

Tun gu ru r�u dy

T�m Đt Ma gy tr�c�

Quế Hương tr ch�ng c�y�

Li�n T�m tr�n m�y xung�

Un �o mười ng�n tay

Gm hoa đi o nh�

M� thc như c khoai�

Thu xưa tri �m nh

Ngũ tri �m h�m nay.

 

 

San H� Th�nh, m�a Thu 2008

 

 

 

 

 SAN H� TH�NH ĐA�

 

Bch Tuyết c� 7 ch� l�n�

San H� c� ngũ nh�n kh�ng b�nh thường�

3 n, 2 nam�

d d ươn ươm m� thơm�

Th�ch c di kho�i đng hoang�

M�a đ�ng c lũ lang thang v� rng�

Gp nhau cười như tri gm�

Chuyn dưới đt chuyn thi�n đ�ng�

L�m thơ l�m th v vi lung tung�

C đ� l�n, dao qut xung b�o b�ng�

Ri li b� b�p �a nhau cười d�n�

C� người b s�i quai h�m�

C� người nước mt r�ng r�ng ướt vai�

C� người nước mũi chy d�i �.

Trn gian c t chin dui�

N�i lui n�i ti cũng l� n�i th�i�

N�i đ� cho đến mt đ

Ngi im nghe gi� u u th d�i�

C� con chim nh h�t chơi:

T. T. T. Q. H. U. Ơ vang lng

 

�M�a đ�ng thung lũng hoa v�ng

Ba cơm th�n �i bm hin L�m Ti�n Gia�

 

 

H� Cm T�m�

Dec. 29/2008

�����������������������������������

����������������������������������� http://www.gio-o.com/HaCamTam.html

 

 

� gio-o.com 2016