H Cẩm Tm
1933-2016 

 

 

HẢI PHƯƠNG

 

T Ư Ở N G    N H Ớ   H Ọ A  S Ĩ  H  C Ẩ M   T M
 


 Đm qua
                   ngựa lại quay về
biết đu
                h lộng dưới khe sương m
biết đu
                l rụng vng thu
c nghe m vọng
                               ci từ tm xa
c nghe
              trong ci người ta.
 

haiphuong  &  Queen


10 thng 4 ở Sanjose 

 


Youtube: Đức H. Ngựa Hoang, tranh H Cẩm Tm

 

gio-o.com 2016