H� Cẩm T�m
1933-2016 

 

 

HẢI PHƯƠNG

 

T Ư Ở N G    N H Ớ   H Ọ A  S Ĩ  H �  C Ẩ M   T �M
 


 Đ�m qua
                   ngựa lại quay về
biết đ�u
                h� lộng dưới khe sương m�
biết đ�u
                l� rụng v�ng thu
c� nghe �m vọng
                               c�i từ t�m xa
c� nghe
              trong c�i người �ta.
 

haiphuong  &  Queen


10 th�ng 4 ở Sanjose 

 


Youtube: Đức H�. Ngựa Hoang, tranh H� Cẩm T�m

 

� gio-o.com 2016