Gió O gặp gỡ cuối năm
tại Hà Nội tháng 11 - 2023


nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh – Hà Nội

họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng - Sài Gòn

tiến sĩ Nguyễn Vũ Khuyên – đại học Berkeley, California

chủ biên Lê Thị Huệ - Gió O

học giả trẻ Nguyễn Thụy Đan - đại học Columbia, New York 

 

 


Nguyễn Thụy Đan, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyễn Vũ Khuyên, 

 


đứng Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thụy Đan,
ngồi: Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyễn Vũ Khuyên

 


Nguyễn Vũ Khuyên, Nguyễn Thúy Hằng, Lê Thị Huệ

 


Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thế Hoàng Linh
Lê Thị Huệ và Nguyễn Vũ Khuyên

 


Lê Thị Huệ và Nguyễn Vũ Khuyên  

gio-o 2023