ĐOÀN MINH ĐẠO

CHÚC MỪNG

GIÓ-O KỶ NIỆM 20 NĂM NẮN NET

Chủ Nhật 19.12. 2021

tại đại học UC Berkeley, Berkeley, California

Bài

Chúc Mừng

cảm tác từ một đề thơ cổ của Đại Thi Hào Nguyễn Du:

Vân song tằng kỉ nhiễm thư hương

芸窗曾幾染書香

[Thư phòng đã từng bao lần đượm mùi hương sách vở.]

 

Hai mươi năm lên đường ẩn mật

Lòng thơm vương hoa cỏ vân đài

Chốn người văn tìm miền cứ địa

Ai đất trích neo tiếng lạc bầy

Ảo đàm trường văn chương họp bạn*

Chân tâm tư hóa bướm chân mây

Gió-O tuôn cõi bụi hồng ấy

Vẫn cứ rền âm giấc mộng dài.

Đoàn-Minh-Đạo

 

* 曾子曰:君子以文会友,以友辅仁

Tăng Tử viết: Quân tử dĩ văn hội hữu, dĩ hữu phụ nhân.

Tăng Tử nói: Quân tử dùng văn chương để tập hợp bạn bè, dùng bạn mà bồi dưỡng nhân đức.

 

 

12/2021