đ�i sử

 

houston. chuyến d�i

 

t�i. chạy v� đ�m. d�i ra

h�nh h�i. lo�i th� dữ. ng�y

anniversary. người đ�n b�. n�i

về. những khung. đ�ng

t�i. lần m�. căn nh� bếp

ngổn ngang. lũ trẻ. t�i lớn. dần

m�i. x� hội. ngạt thở. t�i. hiểu

những. hệ lụy. những. dự t�nh

bị thi�u. đốt. những thử. nghiệm

về thăng trầm. qu�i thai

chuyến đi. d�i về. miền nam

những. ng�i nh� chật. cửa

khu bellaire. nồng. m�i việt. ngơ ng�c

chợt hiểu. montgomery. đen. đen

người đ�n b�. đen xưa

xe. nổ m�y. vội chạy. trốn

martin luther king. v� tiếng s�ng. xa

14 năm. vừa chợp. mắt

những con phố. d�i như. nhau

người đ�n b�. t�m ra. điều

cuối c�ng. chỉ l� dấu. chấm

những h�nh. x�m d�i theo. th�n thể

được di truyền. ng�y anniversary

đi. đi m�i. những giấc mơ

mịt m�. kể lại. rao. b�n

anniversary. bản gốc. 1200 dặm

biển. ngọn đ�n. t�u. xa

galveston. bờ songkhla. d�i. s�u hoắm

s�ng. lạnh. ngọn nến. v� ly

rượu. đỏ v� người. đ�n b� v� em

 

january 08, 2011

 

 

c� những l�c

 

v� sao vỡ. v� t�i ngồi. kh�c

th�nh phố. kh�ng c�n. ai

tiếng động. được giữ lại. ph�a sau

v� được n�m. về ph�a trước

kh�ng. ở lại. với t�i

bầu trời. đ� r�ch. toang

chiều buồn. ngồi. tr�n d�y nham thạch

vỡ vụn. những tư duy. nhớ. thật nhiều

những b�n tay. nước thả. tr�i

về nhiều ph�a. v� t�i ngồi. kh�c

tiếng n�i. kh�ng. c�n �m thanh

những suy nghĩ. đi trốn. biệt

đ�i m�i. gi� cuốn xa. m�i hương. dị biệt

�m chặt. lấy những dấu chấm

m� khởi đầu. l� những nghi vấn

v� t�i. l� c�i c�n lại. của sự kh�c

 

december 23, 2010

 

 

 

ng�n lẻ. một

 

em. những điều. rất thật của. cuộc sống

overload ph�a. b�n trong. obesity với

c�ch nghĩ. t�nh y�u. m�n. như

tuổi g�a. em. b�ng hoa. nở v�o m�a. đ�ng

s�ng s�nh. c�ng m�u. trắng

em. những c�u chuyện. gỉa. tưởng

như thật. trong l�c n�y. chiếc xe. chạy

một lần. đến. th�nh phố. xưa

chuyến xe lửa. c�n gi�ng c�i. kh�i tỏa

chiếc xe thồ. nặng. trĩu đứa b�. đẩy dốc. xa

nắng. chụp xuống. đời sống. l�n c�n. vụt

giọt. mồ h�i. đặc qu�nh. vết sẹo. d�i

em. bước ch�n ch�ng. th�nh phố m�. hoặc

nước biển. bủa v�y. s�ng ch�t v�t. l�u đ�i

mụ ph� thủy. ng�y n�o. nơi đầu chợ

ăn xin. em. c� c�ng ch�a. �o đầy b�n

đ�m cổ t�ch. kh�ng. ng�n lẻ. một

nhưng kể ho�i. về xứ. thi�n thần

những ph�p lạ. đẩy l�a khỏi. phố

em. ng�y th�ng. của lo�i cỏ. dại

dửng dưng. tr�n c�nh đồng. lạ

b�i thơ t�nh. giấu. mặt

em. trong trang phục người. đạo hồi

t� vết. d�i theo. những giấc mơ

�p mặt. xuống. cuộc sống. ph� nộm

�p mặt xuống. thả giọt. nước mắt. trơn

thả đi. em thả. đi em

bong b�ng. đủ m�u

phủ. khắp trần gian

 

december 20, 2010

 

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

 

� gio-o.com 2011