đ�i sử

 

định kiến

 

t�i. cầm một. b�ng hoa 

t�m ra. sự quyến dụ

kh�ng bằng m�u. sắc

kh�ng bằng m�i. hương

bằng những ng�n. tay

v� bờ. m�i

c� thể. n�o 

đi v�o lại. khu rừng 

ch�y. bỏng 

những k� ức vội. v�ng

t�m những. b�ng hoa

trắng. đen

t�i. kh�ng tin v�o. định mệnh

l�m t�n. �a

m�i hương. những hạt sương. sớm 

ch�ng ta. ở. đ�u 

trong những �. vu�ng vức. l�nh cảm

nho�. m�u 

ly rượu. thay cho vị.  hạnh ph�c 

lẫn. trong nhau 

trắng. đen

tu�n thủ theo. những điều c�. sẵn

để được lớn. l�n

mặc d�. ch�ng ta vẫn. thức

như. con ong

cố lấy. mật ngọt

đ�u biết m�u. sắc

như sự giản dị. ban đầu

trong. t�nh y�u

khi th�n thể c�n. ướm mật

trắng. đen

v� sau đ�. th� phức tạp. v� c�ng

dư �m. rung trong đoạn. kh�c

dang. dở

những sản phẩm. cắt d�n

của. con người

về một. khu rừng

lẫn trong. sắc m�u

với những hạt sương. sớm

với những b�ng. hoa

c�ng. những tia nắng đầu. ng�y

th�. kh�ng thể kh�ng. đẹp

nhưng vẫn chưa. đủ

em. h�y n�i hộ. t�i

 

 

vẫn. đ�m

 

giờ n�y. mọi người đ�. y�n giấc

th�nh phố rỗng. ngay cả trong. giấc ngũ

chắc. chỉ m�nh anh. thức

c�ng đ�m. v�

m�u đen. ngo�i. cửa sổ

nhớ qu�. lắm

con đường. qua. lại tuổi. thơ

những. chiếc xe b�n. rong khuya

c� người ng�p. ngũ

giọng. rao h�ng. lanh l�nh

r�o gọi người. mua

rồi ch�n s�o. em đi v�o. từ đ�

th�nh phố. ở lại

c�n. c�. em

những ng�y. gay gắt. nắng

giọt mồ h�i. rịn. ướt lưng. ong

tiếng cello. ở uptown

c�n. nhớ?

em đứng. nghe v� đ�. kh�c

khi. nốt cuối c�ng. rơi. xuống

trong ng�y cuối. cuả một năm

l�ng đ�ng. tuyết c�ng. lạnh

anh. c�n giữ lại. trong cell phone

cả. những giọt nước. mắt

kh�ng. h�ng c�y. xanh

th�nh phố n�y. rỗng. quạnh

vẫn m�u. đ�m

vẫn cửa. sổ

b�ng tối. tr�ng người. về

c�ng những. tiếng động ngo�i.kia

thầm th�. gọi

cell phone. bật s�ng. trong đ�m

vẳng lại. tiếng. cello

cảm được. hơi. ấm

từ. những giọt nước. mắt

giờ n�y. hẳn em. c�n thức

 

http://www.gio-o.com/DaiSu.html

 

� gio-o.com 2017