Vietnamese American Women in Leadership

“Building and Transforming Great Leaders ”

Saturday, May 14, 2011, 8:00am-1:30pm

University of California, Santa Cruz Extension in Silicon Valley

2505 Augustine Drive, Suite 100, Santa Clara, CA 95054

một buổi hội thảo rất hữu ích
cho các thanh thiếu nữ Việt Nam tuổi Trung Học hay Đại Học.
Hăy đến tham dự để được khích lệ
cho tương lai của các thiếu nữ Việt trẻ

Nhóm VAECL
(Vietnamese American For Education & Community Leadership (Silicon Valley)

http://www.vaecl.org/

Giáo Sư  Huệ Lê, Evergreen Valley College

Giáo Sư Gấm Nguyễn, Evergreen Valley College

Giáo Sư  Lena Trần, UC Santa Cruz

thân mời