tranh nhấp của Nguyễn Man Nhiên

 

 

Nguyễn Thùy Song Thanh

 

cầm tay hôn biết địa chỉ

 

Hôn tay xong ngàn thu sau

Chẳng bao giờ c̣n thấy nhau

Linh hồn em anh đă giữ

Đem đi đâu đi đâu

Đi đâu

 

 

 

đi, ngồi một ḿnh

 

Đi một ḿnh là đi với bóng ḿnh

Ngồi một ḿnh là ngồi với nỗi ḿnh ḿnh hay

 

 

 

ngồi không, ở không

 

mấy câu này viết cho Lê Thị Huệ.

 

Ngồi không không động đậy

Là đang có chiến trận dàn ra trong đầu

Ư tưởng nọ kia cùng bùng lên

Cháy thành ngọn hỏa sơn sinh hao

Trùng điệp chữ chữ ém kín hốc đầu

Tuyển, xướng, thả trôi quyện tan ḍng nham thạch

 Thơ văn là lửa trời khô đặc

Khi rỗng chữ ngồi ĺ cầm cự sống

Ngồi không mà chẳng bao giờ được ở không

 

 

nguyễn thùy song thanh

 

                             http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

© gio-o.com 2017