NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

SỰ NGHIỆP

 

 

  L� hạt gạo thất thểu 

  Hồn u m� theo bầy gi� u m�

  Lưu vong m� nhỏ lệ

  Đời như tan vỡ

 

  L� c�u thơ bị ch�n sống dưới tầng đ�, cỏ

  Đ� tảng đố kỵ

  Cỏ độc v� sĩ 

  

  L� nỗi đợi phục sinh tr�n nắm xương kh� 

  Đ� sẽ n�t rục dưới vết ch�n chạy lửa m�

  Cỏ ch�y b�ng

  Tro than s� kể .

 

  2003

 

 

 

  MƯỜI DẤU CH�N QUA

    

                       

  S�ng thức lung linh chiều r�ng đỏ 

  Vươn tay nối ấm th�n vườn xanh

  S�ng thơ mộng uốn v�ng lưng phố

  t� �o Bạch Đằng quấn g�t ch�n.

  

  Nhớ xưa Tao Đ�n vườn cổ t�ch

  C�y thị g�� thương c� Tấm rơi

  Đ�m trẻ thi�n thần tranh nhau lượm

  Hương thị lẽ n�o giấu được ai.

 

  Ngoắt taxi.Passage Eden *

  Nh�n ra thế giới cuối h�nh lang

  Những Jim những B.B. đẹp lộng**

  T�i hoa b�ng vỡ thước phim v�ng.

 

  S�ng bước mơ hồ v�o Xu�n Thu***

  Mỗi người một g�c đọc cẩu �u

  Ra cửa tay thơm tay qu� s�ch

  Thơ sầu trao khi chưa biết sầu.

 

  Trốn nắng trưa v�o thương x� Tax

  Một m�nh v� định bước ch�n ngoan

  Kh�ng mua ngắm ngh�a l�ng dưng rỗng

  Rộn ch�t vui đ�n k�nh s�ng choang.

 

  T� lụa bay tung rừng bướm trắng

  Chấp chới s�n trường vỗ s�ng khơi  

  Tuổi ngọc Gia long hồn nhi�n gi�

  Trống vang gi�n động thức tương lai.

 

  C� c� thiếu nữ qua Givral

  Hương v�y t�m tưởng hồn lan man 

  Văn nh�n k� giả trong ngo�i nước

  S�i sục u trầm nỗi chiến tranh.

 

  Qu�ng trời th�nh. Nh� thờ Đức Ba

  Ngọn băng sơn hồng neo biển lửa

  Hải lưu người về mơ đất hứa

  Mu�n tr�ng thi�ng tắt ngọn phong ba.

   

  S�i G�n thương biếc những h�ng me

  Chim chuyền trong l� l� phi�u du

  Th�i bay rớt đọng v�ng hi�n vắng

  T�n xanh x�e thả b�ng thi�n thu.

 

  Trăm năm ch�ng đến như mộng du

  V�o ra trận mạc m�u đổi thơ.

     Ru đời n�i phố tương tư phố

     Đời kh�p

     Hồn trầm

     Cỏ đ� thu...

  

* Passage Eden : h�ng lang Eden (Quận 1). Cuối h�nh lang l� rạp chiếu phim Eden

** Jim/Jimmy : James Dean (1931-1955), sao điện ảnh Mỹ. B.B : Brigitte Bardot (1934- ) sao điện ảnh Ph�p

*** Xu�n Thu (Albert Portage), t�n một nh� s�ch ngoại văn ở S�i G�n

 

  2012

 

  (tr�ch thi phẩm C�nh Cửa mới xuất bản, 10 .2014)

  

  nguyễn th�y song thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2014