Biển Chết (Dead/ Salt Sea), 2015, album l� thị huệ

 

 

 

NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

người đ�n b� g�a v� đất đai gia sản

 

 

 

�Ru- tơ (Ruth) l� tập s�ch thứ 8 trong số 66 s�ch l�m n�n bộ Kinh Th�nh Cựu Ước v� T�n Ước.

�Sau khi t�m hiểu, Nguyễn Th�y Song Thanh đ� "dựng thơ" (chữ của Ngu Y�n) tập kinh nầy theo cảm x�c, suy diễn v� nhận định của c� nh�n mang đậm t�nh đương đại.

 

Bỏ Bethlehem m� đi

�Di khỏi v�ng đất h� miệng o�n than

�Đi khỏi v�ng biển quặn thắt ruột gan

�Di khỏi v�ng rừng n�i ma thi�ng g�o kh�c đ�i ăn

�Đ�u đ�u cũng đ�i

�Moab*1 xứ sở c� tộc d�n bị nguyền rủa

�Miễn cưỡng đ�n nhận đ�i vợ chồng Elim'elech - Na'omi

�V� hai con trai Mahlon, Chi'lon

�Khi Elim'elech từ trần

�Hai con trai cưới vợ người Moab

�Rồi cũng lần lượt theeo cha về c�i kh�c

�Chưa đầy mười năm nơi xứ lạ

�Ba người vợ hiền đ� th�nh ba người đ�n b� g�a

�Na'omi, Orpah, Ru- tơ*2

 

�Mười năm lưu vong

�B� mẹ �m thầm quay quắt nhớ qu� hương

�Một h�m c�ng với hai con d�u,b� khởi cuộc hồi hương

�Vừa một đoạn đường b� mẹ kh�ng n�n được l�ng, kh�c

�- N�y c�c con g�i của ta, h�y quay về nh� cha mẹ đẻ

�của m�nh v� t�i gi�

�Ta sẽ một m�nh rời khỏi xứ Moab n�y

�Về lại Bethlehem cố l� của ta

�Rơi lệ,c�ng nỗi lo sợ thăm thẳm, Orpah v�ng lệnh tạ từ

Ru- tơ hoảng hốt �m c�nh tay Na'omi

�G� con r�c v�o đ�i c�nh mầu nhiệm của g� mẹ

�Như ng�y xưa n�ng từng r�c v�o v�ng tay chồng

�-Mẹ y�u qu� của con

"Xin chớ n�i con ph�n rẻ mẹ. V� mẹ đi đ�u con sẽ đi đ�

�Mẹ ở đ�u con sẽ ở đ�...

�D�n sự của mẹ tức l� d�n sự của con

�Đức Ch�a Trời của mẹ tức l� Đức Ch�a Trời của con"*3

 

Hai người đ�n b� c� đon tay trắng về đến Bethlehem

�- Na'omi đ� sao. Na'omi đ�y rồi.

�Na'omi hiền l�nh của ch�ng ta đ� trở về !

�Tiếng reo mừng của những người l�ng giềng nữ xưa kia

�Đ�nh thức mạch đất cố hương đ� tan hoang đang lừ đừ sống

�- Xin đừng gọi t�i l� Na'omi*4

�L�c ra đi t�i đầy dẫy, t�i ngọt ng�o

�Thượng Đế dắt t�i về tay kh�ng

�Gi�ng họa l�n t�i

�Đ�i t�i những điều cay đắng

�H�y gọi t�i l� Mara Mara Mara*4

 

�Bethlehem đang đầu m�a gặt

�Ch�m hạt tương lai hai người đ�n b� bơ vơ

�Đang bập bềnh tr�n Biển Chết*5 mịt m�

�Con đường b�n đưa Ru- tơ đến một c�nh đồng d�y

�N�ng v�o xin m�t l�a để c� miếng b�nh cho mẹ

�Chủ nh�n c�nh đồng, B�- �, nh�n hậu gi�u c�

�Đ� nh�n thấy người nữ lạ

�Lai tịch được đầy tớ thưa tr�nh

��ng ra lệnh ngầm

�Đối xử tử tế gi�p đỡ Ru- tơ

�T�nh cờ nghe thấy t�n B�- �

�L� anh em họ của chồng b�,Elim'elech

�Na'omi muốn cậy B�- � chu�c lại sở đất. Của chồng

�B� muốn Ru- tơ sẽ l� lời khẩn cầu gởi đến B�- �

 

�Giờ đ�y n�ng c� thể thưa với mẹ

�- Đất của mẹ cũng l� đất của con

�Mẹ dạy điều chi con sẽ thực hiện điều đ�

 

�T�i, đứa con g�i dị tộc

�V� y�u mẹ Na'omi l�m mẹ đẻ

�V� đất đai gia sản

�T�i sẽ chỉ nhớ đến đất

�Đất l� mục đ�ch

�L� niềm tin

�L� hy vọng

�L� phần thưởng t�i sẽ nhận được từ trời cao

�Hy vọng l� động cơ sẽ khởi tr�nh đ�i ch�n t�i bước

�Đức tin l� c�y s�o c�n ngang giữ thăng bằng cho t�i vượt

�Sợi d�y căng qua hai bờ vực.

 

�Tinh t� đ� rộ tr�n bầu trời s�n đạp l�a

�� kia,�ng chủ đất, B�- �, người ấy đ� đến

�ngả lưng tr�n miếng nệm dồn trăm loại hoa cỏ kh� thơm

�Đắp chăn ửng sắc cầu vồng

��ng đang say giấc n�i đồng

�T�i sẽ gởi đến �ng k� hiệu*6 của phong tục Israel xưa cổ

�Cầu Thượng Đế khiến �ng chấp thuận điều t�i �m chỉ

 

�N�ng hồi hộp tr�i tim ứng� th�, nh�n nhẹ đ�i tay m�o

�N�ng m�p chăn ph�a cuối, nằm xuống dưới ch�n ch�ng*6

�Đ�m chưa qua hết v�ch tối,B� � đ� tỉnh giấc

�Hốt hoảng thấy người con g�i đẹp như khối ngọc th� thu

�v�n v�c dạng đang nằm dưới ch�n m�nh

 

�K� hiệu đ� mở th�nh lời

�Trong sự th�ng hiểu phong h�a nơi tr� tuệ ch�ng

�N�ng đang cầu khẩn ta

�N�ng tốt bụng n�ng nhu m� n�ng khi�m tốn biết bao

�L�a mạch h�o ph�ng tr�t ra để n�ng mang về cho mẹ

�C�ng với những dặn d� cho ri�ng n�ng

�Biển cạn tr�n cao tr�n ngập t�nh y�u từ nguồn B�- �

�Tr�i tim Ru- tơ đ� mở ra một c�i mới h�n hoan

 

�Trong ng�y h�m nay hội đồng gia tộc sẽ chứng kiến

�B�- � chuộc đất

�V� cầu h�n

�Trong c�i h�n hoan

�Ru tơ thấy m�nh đi lại tr�n đất của mẹ

�C�nh tay ta sẽ gieo xuống

�tr�i tim ta sẽ đơm b�ng

�Nầy c�y tr�i nầy hoa cỏ nầy l�a bắp

�H�y vươn l�n từ đất

�Nầy trăng �o đ�i l�

�Hảy qu�n đi mười năm quay quắt

�H�y lồng lộng triền mi�n rằm

�Nầy vầng dương h�o hắt

�H�y phủ ph� ấm �p cho đến c�ng trời cuối đất

 

�V� t�nh thương,tr�i tim ta đến m�nh m�ng v� c�ng đ� mở

�V� đất, t�m hồn ta đ� tan vỡ, �ta đ� qu�n ta

�V� ta, Đấng To�n Năng sẽ cư xử*7

 

nguyễn th�y song thanh

�11.2015. Những ng�y chờ đ�n N�el

 

 

�*1. Moab : Vương quốc �cổ ở ph�a đ�ng v� nam Biển Chết

�*2. Chỉ c� Ru-tơ (Ruth) v� B�-� (Bo'az) được� viết theo phi�n �m tiếng Việt (giống như Kinh Th�nh tiếng Việt). Những t�n ri�ng kh�c được giữ theo nguy�n bản tiếng Hebrew hoặc tiếng Anh� hay Ph�p.

�*3. Những c�u chữ thẳng đứng l� nguy�n văn tr�ch trong Kinh Th�nh

�*4. Na'omi (Heb) l� ngọt ng�o; Mara (Heb) l� cay đắng

�*5. Biển Chết (Dead/ Salt Sea) l� hồ nước mặn nằm� tr�n bi�n giới giữa Bờ T�y Israel v� thung lũng Jordan; l� biển mặn c� độ s�u nhất thế giới, 423 m�t dưới mực nước biển-số liệu năm 2011).

*6.(k� hiệu) Theo phong tục cổ xưa của Israel khi người chồng qua đời để lại vợ một m�nh kh�ng con kế tự,anh hoăc em trai trong họ tộc c� bổn phận phải cưới người vợ� g�a ấy để sinh kế tự cho người đ� khuất.

�*7.Theo Kinh Th�nh ghi ch�p Ru-tơ l� tổ mẫu của vua David v� Ch�a Jesus

��

��������������������������������������������� ������������������������������������������������������

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2015