tranh: l� nghĩa quang tuấn 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

LẠI THỬ N�I VỀ THỜI GIAN. T�I C� HAI

�� �����NẤM MỒ

 

T�i-đứa trẻ cao tuổi

Tự yểm hồn m�nh

Như T�n Ngộ Kh�ng bị l� b�a linh

Yểm giam ruột n�i

Nh�n thời gian thảo khấu

�o �o k�o qua

 

Thời-gian - t�i đội lốt con người

Kh�ng cần cậy nhờ triết thuyết

Định luật tự nhi�n ai cũng biết

Th�nh trụ hoại diệt

 

H�m qua t�i đ� tr�ng thấy nấm mộ t�i

Giữa c�i hoang vu t�m thức

 

Bia ch� nơi an nghỉ k� ức

Nỗi tr�ng chờ hạnh ph�c c� thật c�i trần gian

 

Kh�ng định luật tự nhi�n n�o hủy diệt được linh hồn

Linh hồn t�i mọc tr�n c�nh đồng thời gian Thượng Đế

Chỉ c� H�m Nay. Vĩnh Cửu l� H�m Nay

 

Em y�u anh kh�ng qu� khứ kh�ng tương lai

Y�u hết hạn kỳ n�y

Mịt m� hư ảo

Say đắm mộng mị

Thẫn thờ tương tư

Bỗng thấy c� đơn h�o hắt

V� nước mắt

V� Thơ

 

Trong hiện tại t�i sẽ qua đời

Rất tự nhi�n đến kỳ tận. Bu�ng xu�i

Người ta sẽ mất đi một vu�ng đất trồng rau

X�y ng�i mộ

Xướng danh kẻ chết v�o nh� t�

Hoặc quăng v�o lửa

Thi thể h�a bụi tro lang thang theo gi�

Phi�u linh đại dương u m�

 

Linh hồn t�i l� của ThượngĐế ban cho

Thượng Đế định liệu

Thời điểm sau Hiện Tại Thơ.

 

�nguyễn th�y song thanh

�6.2015

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2015