photo: NAT @gio-o.com

 

 

 

NGUYỄN TH�Y SONG THANH 

 

 

 

Huyển 3 � CHIA LY MẤY C�I

 

 

�Anh đi qua trần thế

�phi�u du c�n kh�n

�hạt bụi n�o hạt bụi h�n hoan

�tro than th�n x�c l� phượng ho�ng t�nh y�u

�bay qua mộ địa

 

�D� la được g�

�s�ng tạo được g�

�x�y dựng được g�

�nắm n�u được g�

�một đời hư kh�ng

�thương c�i đất trải hết t�nh nồng

�y�u c�i t�nh ngấm tận hồn s�u

�những c�nh m�i kh� chưa hề chạm nhau

�tuổi chiều h�m t�nh y�u chợt thức

�sẽ l� ph�t gi�y tận thế huyền hoặc

�r�ng động hai tr�i tim c� một ng�n t�m thất

�r�ng động hai tr�i tim c� một ng�n đ�i mắt

t�ng dung v� ngắm ngợi trần gian

 

�Nỗi sợ h�i n�o

�quyền lực t�m linh n�o

�hay bản th�n ta ướp tẩm mấy tầng văn h�a tự hủy diệt

�can ngăn t�nh y�u

�mờ mờ nh�n ảnh

�ti�n tri m� điếc lửa thi�u

�kh�ng đo�n nổi tin tang trắng c�i

 

�C�n g� cho linh hồn ta c� đơn vời vợi

�bao nhi�u lần nhớ đi�n cuồng tức tưởi

�bao nhi�u lần lặng lẽ giọt bi ai.

 

nguyễn th�y song thanh

 4/2016

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2016

 

 

�������