photo: NAT @gio-o.com

 


 

NGUYỄN TH�Y SONG THANH 

 

 

 

Huyển 2 - TR�N MU�N TR�NG S�NG

 

 

Khi em hai mươi tuổi

�ch�ng ta hai tinh cầu lẻ loi mịt m� quỹ đạo

�nhưng trong hồng hoang

�anh đ� y�u em

những d�ng thơ huyền m�y cứng đ� mềm

tu�n ra từ khe nứt bầu trời

�tho�t đi từ những khuỷu thời gian

�thơ nẩy hy vọng mầm

�đ�m � tưởng đọt

�ch�m nụ t�nh phơn phớt

 

�Anh đ� y�u em

�những dấu chấm những dấu phết

�rớt hồn nhi�n

�v�o c�i b�ng quơ

�ứ ắp m�y x�m nắng hồng tuổi trẻ

�chiến tranh đ�nh đọ c�ng mộng mơ

 

�Anh đ� y�u em

�y�u một c�i t�n

�h�nh tung sử tịch mật

�l� Thị nữ hay Văn nam

�nhẹ nh�ng như b�ng nắng qua thềm

 

�Giữa rừng c�y

�hoa dữ cỏ độc tư bề

�c�y anh ngất ng�y gi�

�hướng ra trăm phương mặt trời ch�i rỡ

�ho�i vọng một phương lịch sử

�xuống đ�ng tịnh l�n đo�i tan

�quyền lực truyền th�ng

�tr�n mặt phẳng ngữ �m c�m lặng giấy

�tr�n lửng lơ lưới mạng dọc ngang

�phương phi ước vọng

�tự do ng�n luận tung c�nh phượng ho�ng

�đốt lửa thi�u thi thể gi�o điều mẫu m�

�ngục t� s� kể

 

�Mấy mươi năm sau đại nạn th�ng tư

�anh vẫn chưa gặp em

�vẫn y�u em tận t�nh chữ nghĩa

�như vẫn nồng n�n sự nghiệp

�tr�n mu�n tr�ng s�ng vỗ.

 

nguyễn th�y song thanh

 4/2016

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2016