photo: Vi�n Tr�n

 

 

 

VI�N TR�N

 

 

TR� THU SỚM

 

Chế tr� hi�n nắng nhạt
Gi� qua đầy hồn Thu
Hoa v�ng m�u viễn xứ
T�ch tr� thơm như như

C� viễn ly đi�n đảo
C� mộng tưởng kh�ng ngừng
Trong ngụm đời b� nhỏ
Th�nh biển sầu rưng rưng

Ta lướt trong Nguyệt bạch
�o đan m�u Trăng thanh
Chắt chiu hồn Thu sớm
Để ng�n năm dỗ d�nh

M�nh trong m�a l� gi�
Đan tay kể chuyện t�nh
T�c trắng v� m�y trắng
Nh�n v� thường v�y quanh

�o em t� Nguyệt bạch
�o anh chiều Thi�n thanh
Viễn ly đi�n đảo mộng
Thu tr�i nhanh tr�i nhanh!

 

 

 

GIANG ĐẦU GIANG VĨ

Em đi đong đếm nỗi buồn
Gia th�m một ch�t v� thường thả tr�i
Anh về n�m nếm t�nh c�i
C� nghe đắng ch�t buồn khơi khơi buồn

Em đi g�nh nước tr�n nguồn
Xu�i miền k� ức nấu đường Mạch Nha
Anh về gi� bụi quan h�
C� nghe ng�i ngụt dặm xa dặm sầu

Em đi h�i cỏ giang đầu
Ng�y tr�i tĩnh mịch một m�u xanh xanh
Anh về thi�n l� độc h�nh
B�ng khu�ng giang vĩ th�i đ�nh vậy th�i. 

KẾT GIỚI

 

Tự nhốt m�nh trong một kết giới!
Rằng: T�i kh�ng c� tổ quốc để khỏi sục s�i cho một Đất Nước l�m nguy!

Rằng: Đất Nước t�i chẳng hề c� Biển để khỏi phải nghẹn ng�o đằng đẳng!

Rằng: M�a khai trường vẫn b�ng bạc m�y Thu �m đềm để khỏi phải nghĩ ngợi đến thằng đầu ng�nh khốn nạn!

Kết giới của t�i đầy hoa Sen thơm ng�t! V� t�i nghi ngờ tự t�nh của n�!
Bởi: Tr� Sen uống v�o sao đắng ngắt những nỗi niềm!

 

 

VI�N TR�N

 

 

 

� gio-o.com 2017