photo: NAT @gio-o.com

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

MỘT SỰ THẬT KH�C

 

 

mỗi người được sinh ra đều giấu trong cơ thể:

tiếng kh�c v� c�nh cửa v� h�nh

 

tiếng kh�c đ� được trưng b�y sặc sỡ ấn tượng

tr�n kệ của cuộc đời

 

c�nh cửa th� kh�ng

c�nh cửa v� h�nh vẫn thường xuy�n mở v� kh�p

mở ra

nh�n thế giới b�n ngo�i c� ch�t g� c� thể

thỏa m�n bản năng

 

kh�p lại

giấu đi sự bất toại nguyện

những điều hổ thẹn

 

nụ cười hiếm khi c� đủ �nh s�ng

trong m�a th�u hoạch kh� thu h�i một nụ-cười-thật

 

tự lừa dối v� bị lừa dối

l� bản chất

mặt trời n�n thinh

 

nh�n loại mắt rất k�m

chỉ c� ta mới c� đ�i mắt tốt nhất

nh�n thấy được điều thầm k�n

trong tr�i tim ta

 

 

 

LẠI MỘT SỰ THẬT KH�C NỮA

 

 

những tr�i tim nh�t nh�t

hang ổ của b�ng tối

sợ h�i sự rỗng kh�ng trước mặt v� sau lưng

nhớn nh�c t�m nơi tr� ẩn

kỳ vọng

Thần Linh

nơi nương nhờ b� nhiệm

từ đ�

kh�ng lối tho�t - hai b�n tay cố giữ

c�nh cửa n� lệ

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

Sai-gon, 2013

 

 

 

� gio-o.com 2013