HUY THẮNG

www.gio-o.com


Houston

 

HUY THẮNG
hát & hoà âm
nhạc và lời: (thiếu tên tác giả)
Phút Chia Xa

 

HUY THẮNG
hát
TÓC NHÀN
nhạc và lời: HUY THẮNG